Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 10/10/2020

Passejant al vespre i arribar a la Plaça Joan Maragall de Bellaterra ens ha sorprès un intens perfum de flors, es tracte del Cestrum Nocturnum, flors que només s’obren al vespre.

Cestrum Nocturnum de Bellaterra |BELLATERRA. CAT

– Nom científic o llatí: Cestrum nocturnum

– Nom comú o vulgar: Dama de nit, Galan de nit, Cestro, Zorrillo.

– Família: Solanaceae (Solanàcies).

– Origen: regions tropicals d’Amèrica.

– Arbust perennifoli, encara que poden perdre les fulles a l’hivern.

– Alçada: 1-4 m.

– Fulles simples i alternes de forma més o menys ovalada i de color verd clar.

– Flors de color blanc o groc verdós, en grups nombrosos, de forma tubular i obertes en el seu extrem deixant escapar el seu aroma.

– El més destacat és la seva fragància. Desprenen una agradable olor omplint les nits càlides d’l’estiu.

– Floreix des de finals de primavera i durant tot l’estiu.

– El fruit en baia i de color blanc.

– Usos: s’utilitza de forma aïllada, en grups o per a tanques informals.

– Llum: ple sol o, millor, lleugera ombra.

– Si la poses a l’ombra completament tindrà dificultat per donar flors.

– Agraeix estar situada en zones assolellades però no combinat amb altes temperatures perquè això podria acabar “cremant” la planta.

– Temperatures: l’afavoreix els climes suaus, on els hiverns no siguin especialment freds. No resisteix les gelades de certa intensitat, només les lleus (-2ºC).

– Tolera la majoria dels sòls, però ben drenat.

– Rega en test un dia sí i un altre no. Si se li cauen les fulles pot ser que necessita regar més.

– Ull amb l’excés de reg que groguegen les fulles. Si és per excés de reg, solen portar associades taques fosques.

– Abonat de tant en tant, ho agrairà molt.

– Amb l’abonament s’assegura la floració i que les fulles es mantinguin més temps i apareguin llustroses. Quan estiguem en la seva època de màxima activitat, jo preferiria abonament líquid, en lloc d’un d’alliberament lent (no donar temps a que actuï).

– Es recomana fer una fertilitzant especial ric en ferro anomenat quelats de ferro, la planta creix.

– Poda de Dama de nit.

– Retalla les branques després de la floració principal, a principis d’estiu. Sol produir una 2ª floració i també mantindràs sota control seu creixement exuberant.

Font: infojardin i Wikipedia

Read Full Post »

Ana Romero Marcet és la nova responsable de Mas i Fill (ex Axis) per la zona de Bellaterra

La bellaterrenca Ana Romero Marcet|CEDIDA LINKEDIN

Ana Romero Marcet, que ha deixat el departament de vendes d’Engel & Volkers, ara és la nova responsable de vendes de Mas i Fill (ex Axis a la Plaça del Pi), per la zona de Bellaterra. Neta de Josep Maria Marcet i Coll (Sabadell 26 de març de 1901/ Bellaterra 4 d’abril de 1963), històric alcalde de Sabadell del 1940 a 1960. Ana és licenciada en dret per la UAB, i fundadora de l’empresa MF Hostesses l’any 1991. Aquests dies s’està posant al dia de totes les cases i terrenys que gestiona i ven la nova inmobiliaria de la Plaça del Pi de Bellaterra.

Des de Bellaterra. Cat us desitgem bona feina, amb salut i bona gestió

MAS I FILL PATRIMONIA

Ana Romero Marcet

Plaça del Pi, 3

08193 Bellaterra

☎️ 937 25 44 33

Read Full Post »

Els presidents Mas, Puigdemont i Torra compareixen junts a Perpinyà per denunciar la repressió de l’Estat contra l’independentisme

Insten a “forçar” la implicació internacional ampliant la majoria a les urnes

“Una imatge val més que mil paraules”, deia Mas, que, amb els també represaliats Puigdemont i Torra, es va fotografiar al Castellet de Perpinyà D.B. / EFE.

EL PUNT AVUI|ÒSCAR PALAU
“És la política, estúpids!” Tot adap­tant la cèlebre frase de l’expre­si­dent nord-ame­ricà Bill Clin­ton sobre l’eco­no­mia per mirar de fer bai­xar l’inter­lo­cu­tor a la rea­li­tat, el 129è pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Artur Mas; el 130è, Car­les Puig­de­mont, i el 131è i últim fins ara, Quim Torra, van com­parèixer junts ahir a Per­pinyà per denun­ciar la repressió, exem­pli­fi­cada en ells matei­xos, a què l’Estat està sot­me­tent el movi­ment inde­pen­den­tista, i exi­gir-li d’una vegada una solució a l’altura de la demanda política plan­te­jada des de Cata­lu­nya. “¿És nor­mal que a la UE del segle XXI els tres dar­rers pre­si­dents d’un ter­ri­tori hagin estat repre­sa­li­ats per haver defen­sat idees i haver exe­cu­tat acci­ons no vio­len­tes?”, resu­mia Mas, que recor­dava que aquesta Espa­nya és “incom­pa­ti­ble” amb l’Europa dels drets humans i els valors democràtics. “Se’ns ha apli­cat una justícia de part, plena d’irre­gu­la­ri­tats i malin­ten­ci­o­nada, adreçada con­tra la mino­ria naci­o­nal cata­lana dins de l’Estat espa­nyol”, subrat­lla la solemne decla­ració lle­gida i sig­nada per tots tres, que insis­tien així en un con­cepte, el del res­pecte a les mino­ries, reco­llit tant en el Trac­tat de la UE com en la seva Carta dels Drets Fona­men­tals. “Els últims anys se’ns ha fet més evi­dent que mai que la causa dels cata­lans con­ti­nua sent una lluita pels drets civils”, subrat­llava Torra, que denun­ci­ava la “deriva auto­ritària” que ha dut a “tocar” la mateixa lli­ber­tat d’expressió. “Tots tres mili­tem en el mateix par­tit, el dels pre­si­dents repre­sa­li­ats per l’Estat, i no som els únics: hi ha molts pre­ce­dents”, etzi­bava Puig­de­mont per remar­car la ins­ti­tu­ci­o­na­li­tat de l’acte quan els van pre­gun­tar per les diferències polítiques que fan que esti­guin en dife­rents espais. “Avui no cau­rem en l’error que seria de misèria si un es troba més còmode aquí o allà”, con­cloïa Mas.

La potent imatge dels tres últims pre­si­dents de Cata­lu­nya, tots ells esco­llits a les urnes i tots ells des­tituïts o inha­bi­li­tats pels apa­rells de l’Estat, pre­te­nia denun­ciar la per­se­cució política soferta, i apel·lava en el fons a la consciència euro­pea. “Aquest con­flicte exi­geix diàleg, nego­ci­ació i medi­ació inter­na­ci­o­nal”, con­clou el seu mani­fest. “Tots els con­flic­tes del món que s’han resolt han tin­gut una medi­ació inter­na­ci­o­nal, no ens n’hem de situar al marge”, cons­ta­tava, en aquest sen­tit, Puig­de­mont, que recla­mava “insistència, per­sistència i paciència” per asso­lir-la. I és que tots tres ja ente­nen que això no serà cap “regal, sinó una con­questa” que els cata­lans s’hau­ran de gua­nyar, segons Mas. Com? Amb peda­go­gia, amb rao­na­ments, amb denúncies com la d’ahir, però, sobre­tot, apro­fi­tant les elec­ci­ons. “Si la majo­ria és cada vegada més àmplia, la medi­ació inter­na­ci­o­nal serà cada vegada més pro­pera”, sen­ten­ci­ava. “No veig cap altra sor­tida que for­cem aquesta medi­ació inter­na­ci­o­nal amb la força dels nos­tres vots”, refer­mava Torra. Si en les pro­pe­res elec­ci­ons se supera el 50%, Mas insis­tia que vol­dria dir que “el terra del sí seria més gran en un referèndum pur”, ja que els comuns no han vol­gut ser mai comp­tats en un o altre bàndol, i “no tots vota­rien que no”. Pel seu cantó, Puig­de­mont insis­tia que si s’ha par­lat tant d’aquest llin­dar, sovint des de l’uni­o­nisme, és que se li dona “valor polític”, i, per tant, si ara se supera, no es pot fer el mateix que amb el 47,5%. “Hi hem de donar una res­posta igual d’acu­rada i col·lec­tiva”, reblava.

Escèptics amb el diàleg

És clar que perquè hi hagi un mediador hi ha d’haver una negociació, i tots tres es van mostrar molt escèptics que l’Estat espanyol hi vulgui entrar de debò, ni amb la taula constituïda al febrer, que no s’ha tornat a reunir. “Hem pogut constatar que aquesta taula apareixia i desapareixia a conveniència”, etzibava Torra, que exigia una negociació “real” i lamentava que no ha vist encara un “ordre del dia” en què figurin l’autodeterminació i un projecte de llei d’amnistia. “El diàleg com a concepte el compartim tots, no la tertúlia i l’intercanvi d’opinions”, evidenciava Puigdemont, tot i que el seu predecessor també advertia que no ha de ser el sobiranisme el que arriï la bandera del diàleg. Mas, de fet, lamentava que en visites com la d’ahir a Catalunya, Felip VI mai hagi tingut interès a conèixer l’opinió dels seus presidents. “Aquesta és la demostració que, de voluntat de diàleg real a les altes instàncies de l’Estat, no n’hi ha”, sentenciava, mentre recordava que el conflicte “va molt més enllà” d’un govern. Els presidents, per cert, van negar que volguessin “contraprogramar” la visita reial, ja que la data d’ahir ja l’havien fixat abans que es conegués l’arribada del Borbó a Barcelona, tot i no fer-la pública fins més tard.

¿És intel·ligent que l’única resposta de l’Estat espanyol al repte democràtic català sigui la brigada judicial?
No es pot permetre aquesta Espanya si volem construir una bona Europa. Amb aquesta Espanya, no
Artur Mas
129è president de la generalitat
No respectar les decisions de la voluntat popular és una negació directa del dret a existir com a catalans
Segur que no hi haurà mediació internacional si no la demanem o alguna de les parts hi renuncia
Carles Puigdemont
130è president de la generalitat
Som l’exemple que no és possible per a un independentista esperar justícia neutral i imparcial dins de l’Estat espanyol
Fins que l’Estat no tingui el risc de perdre una cosa substancial, és difícil que pugui fructificar la mediació
Quim Torra
131è president de la generalitat-

Read Full Post »

El sistema Nutri-score identificarà amb un codi de cinc colors el menjar menys saludable

El Ministeri de Consum vol prohibir els famosos i els personatges animats en la publicitat, sobretot en horari infantil, amb l’objectiu de reduir l’obesitat i el sobrepès.

4 de cada 10 escolars, d’entre 6 i 9 anys, pesen més del que seria aconsellable, segons l’últim estudi que controla l’obesitat infantil a Espanya, l’informe “Aladino” (alimentació, activitat física, desenvolupament infantil i obesitat) del Ministeri de Consum. El sobrepès afecta el 23,3 % i l’obesitat el 17,3 %, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut.

Reduir aquest problema en nens i adolescents és l’objectiu de la mesura que vol tirar endavant el Ministeri de Consum: prohibir els anuncis d’aliments no saludables adreçats als menors de 15 anys. Fins ara, es marcava l’edat de 12 anys i per ampliar la prohibició caldrà modificar l’anomenat codi PAOS, que autoregula la publicitat d’aliments i begudes adreçada a menors.

El ministeri d’Alberto Garzón vol prohibir la participació de famosos i personatges animats en els anuncis de televisió i cinema, sobretot en horari infantil.

La intenció és arribar a acords amb el sector alimentari, però, finalment, el govern pot decidir les normes necessàries per garantir la protecció de la infància i la joventut, segons s’inclou a la llei de seguretat alimentària.

Abans, caldrà que l’any que ve s’hagi implantat el sistema Nutri-score, un nou etiquetatge dels aliments i begudes, amb un codi de cinc colors que van del verd (més saludable) al vermell (menys saludable) i que van associats a cinc lletres (A, B, C, D i E). L’objectiu seria que només es poguessin anunciar aliments A i B, els més saludables.

Font: CCMA

Read Full Post »

L’Ajuntament de Cerdanyola convoca proves selectives d’oficials de brigada d’obres‼️

(Pintor, paleta, fuster, electricista, jardiner, lampista i manyà)

Termini presentar sol·licituds fins al 15 octubre https://t.co/ylwe9FVdJi

ℹ️https://t.co/UXlFgzmJ4n https://t.co/hRyWHH9cGt

Read Full Post »

Quin lloc ocuparia Bellaterra i Cerdanyola amb municipis separats❓El veïnat de Bellaterra ha votat i signat varies vegades, per formar municipi propi però mai s’ha respectat. Democràcia

Rotonda del Turó de Sant Pau de Bellaterra |BELLATERRA. CAT

Cerdanyola (amb els 3.000 habitants de Bellaterra), ocupa la posició 108 en el rànquing de municipis més rics d’Espanya i la 56 en el mateix llistat de Catalunya segons les dades de l’Agència Tributària sobre la renda mitjana als municipis de més 1.000 habitants de l’any 2018. Aquest llistat, que s’acaba de fer públic, posa per primer cop al damunt del rànquing a una població de la nostra comarca, Matadepera.


Vista aérea de l’EMD de Bellaterra i Cerdanyola, separades pels FGC i l’AP-7

La renda mitjana bruta a Cerdanyola per habitant és de 33.164 euros abans d’impostos -la renda disponible, un cop abonats impostos i cotitzacions, baixa a 25.430. Així es desprèn de les 28.972 declaracions d’IRPF que va formalitzar el veïnat de Cerdanyola a l’exercici fiscal de 2018, segons indica l’estadística de l’Agència Tributària.

Aquesta renda mitja situa Cerdanyola en la posició 108 de municipis més rics al conjunt d’Espanya i en el 56 si parlem de Catalunya.

El municipi que encapçala el rànquing és una població del Vallès Occidental, Matadepera, amb una renda mitjana abans d’impostos de 218.788 euros, una xifra que multiplica l’assolida als últims anys i que hom atribueix a l’efecte que sobre la mitjana de la localitat, de 9.326 habitants -i on es van presentar 4.812 declaracions de renda- ha tingut la venda de l’empresa de joc Cirsa per part de l’empresari Manuel Lao, resident a Matadepera.

Darrera la població vallesana, es situa, però a molta distància, la localitat que habitualment encapçala aquest llistat: el municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón, amb 79.506 euros de renda mitjana abans d’impostos. Altres dues localitats de Madrid, Boadilla del Monte -amb 61.910 euros- i Alcobendas -amb 60.842- ocupen el tercer i quart lloc.

Després de Matadepera, la seguent població catalana al llistat és Sant Just Desvern, cinquena del rànquing estatal, amb 58.875 euros de renda mitjana bruta, i li segueix al llistat com a sisè municipi més ric d’espany i tercer de Catalunya una altra població de la comarca, Sant Cugat, amb 57.565 euros de renda Mitjana abans d’impostos. Sant Quirze, amb 42.782 euros, és la següent població vallessana al llistat com a disetena de Catalunya i vint-i-novena d’Espanya i després apareix Cerdanyola als llocs 56 i 108, Viladecavalls -59 i 114- i Palau Solità -84 i 155-. Les capitals de la comarca apareixen en els llocs 134 de catalunya i 248 d’Espanya pel que fa a Sabadell i 181 i 333 pel que fa a Terrassa. Barcelona ciutat apareix abans que Cerdanyola al llistat, amb 38.696 euros de renda mitjana, que la situen als llocs 21 de Catalunya i 46 d’Espanya.

A l’altre costat, els municipis amb més de mil habitants amb menys renda mitjana en 2018 són Zahínos, Puebla de Obando, Higueras de Vargas (Badajoz) i Tornavacas (Càceres). Tots estan per sota dels 13.000 euros de mitjana.

Per comunitats autònomes, Madrid encapçala el llista amb una renda Mitjana de 36.729 euros, seguit de Catalunya, amb 31.784 euros i les Illes Balears amb 29.602. Les tres comunitats amb renda més baixa són Extremadura, amb 20.373 euros, seguida de Castella-La Manxa, amb 22.681 euros, i Andalussia, amb 23.018.

Font: http://www.cerdanyola.info

Read Full Post »

“Bellaterra hauria de recordar allò que un temps va donar plaer a tantes famílies i visitants”

La Font del Viot de Bellaterra era situada a la BV-1414, per sobre del Parc de la Bonaigua, entre els Carrers Casas i Amigó i Octavi Bruix.

Ex Font del Viot de Bellaterra |BELLATERRA. CAT

Read Full Post »