Feeds:
Entrades
Comentaris

Les últimes pluges faran sortir més mosquits tigre ara que en tot l’estiu

Els mosquits tigre que eclosionin ara poden estar actius fins al mes de novembre.

Les pluges de setembre poden provocar un repunt de la població de mosquit tigre amb més virulència, en un any que la calor ha fet que no n’hi hagués massa.

Segons Eduard Marquès, responsable del Servei de control de mosquits de la badia de Roses i el baix Ter, la calor molt superior a la normal que ha fet aquest estiu ha assecat moltes zones humides on els mosquits tigre ja hi havien post les larves.

Amb les pluges, aquests ous poden eclosionar i trobar que aquesta tardor hi ha més mosquits tigre que en tot l’estiu.

“A partir d’aquestes primers dies de setembre que tenim pluges i en llocs on s’ha acumulat l’aigua i ja hi havia els ous del mosquit tigre naixeran. Aquesta setmana és possible que apareixi un pic de població del mosquit tigre agressiu i a nivells més alts dels què hem tingut durant els mesos anteriors.”

En aquest laboratori ja fa 11 anys que treballen per controlar la població del mosquit tigre i evitar també la transmissió de malalties.

Al laboratori s’analitzen els mosquits per saber-ne l’edat i la densitat de població

És important que tothom faci una feina de prevenció per evitar la proliferació d’aquest insecte. S’han d’evitar que a casa, al balcó o al jardí hi quedin testos, recipients o altres llocs amb aigües estancades on els mosquits ponen els ous.

Eduard Marquès recull mostres de larves de mosquits tigre i mosca negra al Ter

Des del servei de control de mosquits es recullen mostres cada setmana, en aquest cas al riu Ter, tan del mosquit tigre com de la mosca negra que també és molt agressiva i fa picades doloroses. Després s’analitzen per saber-ne exactament l’edat i la densitat de població.

El seguiment de la mosca negre, que es fa des de fa 17 anys a l’Alt Empordà, el Gironès i la Selva, amb el control i el tractament sobre la població d’aquest insecte l’han fet gairebé despararèixer, o minimitzar les molèsties que causa.

“Han desaparegut les queixes, els ingressos als hospitals. Entenem que funciona. No fas mai net perquè no es pot pretendre tenir uns controls absoluts de les poblacions d’espècies que són de milers de milions… Però reduir les poblacions vora del 95 o 98% de manera que les picades són anecdòtiques.”

Tot i que baixin les temperatures els mosquits tigre que eclosionin ara poden estar actius fins al mes de novembre.

La Festa Major de la UAB 2019 tindrà un cartell triat per votació entre la comunitat universitària que es dedicarà a la lluita contra el canvi climàtic.Propostes de cartells FMUAB 2019

El concurs del cartell de la FMUAB dona el tret de sortida a la festa i enguany ha comptat amb més de 30 propostes presentades per estudiants, personal d’administració i serveis i alumni de la UAB. El concurs va obrir-se a la participació de tota la comunitat el juliol de 2019 i cada persona podia presentar fins a un màxim de dues propostes que havíen d’incloure el lema de la Festa:

“Emergència climàtica: la UAB actua!”.

El passat 15 de setembre va finalitzar el termini de presentació de propostes i ara s’obre el periode per les votacions populars. Es poden trobar totes les propostes sotmeses a votació popular a la pàgina de Facebook FMUAB. Les tres propostes més votades passaran directament a la final, on un jurat format per la Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, una persona de l’equip de Dinamització Comunitària, una persona de l’equip de Cultura en Viu i una persona de l’equip de Comunicació decidiran finalment el cartell guanyador.

El cartell guanyador, que serà la imatge de la FMUAB19 i obtindrà un premi de 300€, es donarà a conèixer el mes d’octubre.

Una web permet saber, a partir de la matrícula, quina etiqueta correspon a cada vehicle i si es veurà afectat per la Zona de Baixes Emissions

Els vehicles sense etiqueta tindran moltes restriccions

Per Xavier Duran/TV3

A partir de l’1 de gener del 2020 els vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT (Direcció General de Trànsit) no podran circular durant certes hores per la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

Com saber si el meu vehicle tindrà aquestes restriccions o d’altres?

Només cal anar a la web de Qualitat de l’Aire i introduir la matrícula. En el cas que ens indiqui que és un vehicle sense etiqueta, es veurà sotmès a aquestes limitacions.

Concretament, a la ZBE no hi podran circular aquests vehicles entre les 7 i les 20 hores en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres. No hi haurà restriccions a la nit, els caps de setmana i els dies festius.

La ZBE és una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats, que inclou, totalment o parcialment, Barcelona, entre la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral –a excepció de la Zona Franca Industrial–, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. També en queden exemptes les Rondes, si bé els vehicles afectats que hi circulin no en podran sortir per accedir a la ciutat.

Els vehicles que se saltin la prohibició podran rebre sancions d’entre 200 i 1.800 euros.

D’altra banda, segons l’etiqueta, alguns vehicles poden tenir restriccions en episodis d’alta contaminació i avantatges en aparcaments o peatges.

Està previst que a partir del 2025 els vehicles sense etiqueta ja no puguin circular pels municipis de l’àrea metropolitana, en horaris que encara no s’han determinat.

La 8a Cursa La Sansi de Bellaterra ha estat la més multitudinària de tota Catalunya, amb prop de 800 participats, amb unes proves de 5 i 10 km en plena natura pel poble de Bellaterra.

Segons informa El Punt Avui, en el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i les 65 EMD

La sessió informativa que es va fer ahir a l’Auditori Josep Irla, a la delegació de la Generalitat a Girona JULIO DÍAZ.

Dins d’aquest pla de la Generalitat, és la primera vegada que s’implanta una línia de subvencions per a poblacions de menys de 5.000 habitants
El pressupost de la convocatòria puja a 250 milions d’euros

GISELA PLADEVEYA – GIRONA

“Ja sabem que el teu poble és el millor del món. Junts el podem fer encara millor.” És el lema que hi havia sobreimprès ahir a la pan­ta­lla de l’Audi­tori Josep Irla de Girona, on es va pre­sen­tar una nova con­vo­catòria del Pla Únic d’Obres i Ser­veis de Cata­lu­nya (PUOSC), per als anys 2020-2024. Segons va expli­car la con­se­llera de la Pre­sidència, Merit­xell Budó, la Gene­ra­li­tat ha recu­pe­rat aquest pro­grama de sub­ven­ci­ons, que en con­junt puja a 250 mili­ons d’euros, i del qual es bene­fi­ci­a­ran diver­sos muni­ci­pis d’arreu del país. El seu pres­su­post glo­bal s’ha divi­dit en dues moda­li­tats. D’una banda, hi ha una pri­mera línia d’aju­des que ascen­deix a 160 mili­ons d’euros i a la què poden aspi­rar les 947 pobla­ci­ons de Cata­lu­nya, els con­sells comar­cals i les enti­tats muni­ci­pals des­cen­tra­lit­za­des (EMD). I, com a nove­tat, s’obre una segona línia, que és la pri­mera vegada que s’implanta. Es tracta d’una par­tida de 90 mili­ons d’euros que va diri­gida, de manera específica, a les loca­li­tats de menys de 5.000 habi­tants.

El govern català l’ha posat en marxa per aju­dar els muni­ci­pis petits, tenint en compte que la seva capa­ci­tat inver­sora acos­tuma a ser menor i, d’aquesta manera, es pretén garan­tir l’equi­li­bri ter­ri­to­rial.

Cre­ació d’opor­tu­ni­tats

El PUOSC és el prin­ci­pal ins­tru­ment de coo­pe­ració econòmica de la Gene­ra­li­tat amb els muni­ci­pis, amb l’objec­tiu de millo­rar les inver­si­ons que es fan al món local. Aques­tes aju­des pos­si­bi­li­ten que es por­tin a terme noves infra­es­truc­tu­res, equi­pa­ments o ser­veis de com­petència muni­ci­pal. El pla, per tant, afa­vo­reix la gene­ració d’opor­tu­ni­tats i el desen­vo­lu­pa­ment econòmic al ter­ri­tori. La dar­rera vegada que es va con­vo­car el PUOSC va ser el 2012, per un import de 575 mili­ons d’euros. Pas­sats aquests anys sense l’opor­tu­ni­tat d’acce­dir a les aju­des, ahir hi va haver un èxit de públic a Girona. Hi van assis­tir més de 300 alcal­des, regi­dors i tècnics muni­ci­pals; i es van habi­li­tar dues sales anne­xes per donar cabuda a tot­hom. I la set­mana vinent es durà a terme aquesta sessió a les altres demar­ca­ci­ons.

Loca­li­tats “vives”

Budó va defi­nir el PUOSC com un ele­ment d’unió entre les dife­rents zones del país: “Amb aquest pla podem inci­dir en la qua­li­tat de vida de les per­so­nes i dels muni­ci­pis, finançant actu­a­ci­ons que d’altra manera seria impos­si­ble abor­dar. És una demos­tració que la col·labo­ració entre admi­nis­tra­ci­ons és la via per cohe­si­o­nar el ter­ri­tori i man­te­nir els ter­mes dinàmics i ben vius.”

La con­se­llera també va remar­car que aquest pla ha tirat enda­vant mal­grat la manca de suport esta­tal: “Tot i que l’Estat espa­nyol està obli­gat per llei a dotar pres­su­postària­ment el PUOSC, la seva apor­tació va anar dava­llant des del 2002, i des del 2012 fins a l’actu­a­li­tat ha estat igual a zero.”

La pri­mera línia de sub­ven­ci­ons està des­ti­nada a les inver­si­ons i la dotació màxima per a cada loca­li­tat és d’un total de 250.000 euros. La segona línia se cen­tra en l’acció ter­ri­to­rial a muni­ci­pis petits i nuclis de població reduïda i el límit per a cadas­cun és de 120.000 euros.

En el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i 65 EMD. I en el de pobla­ci­ons més peti­tes, 737 con­sis­to­ris (que repre­sen­ten el 78% dels muni­ci­pis), un con­sell comar­cal i 64 EMD. A les comar­ques giro­ni­nes, en aquest segon apar­tat, s’hi inclo­uen 219 muni­ci­pis, set con­sells comar­cals i una EMD. Amb tot, els muni­ci­pis tenen fins al 15 de novem­bre per pre­sen­tar els seus pro­jec­tes per aspi­rar a les sub­ven­ci­ons; i el maig del 2020 serà quan la Gene­ra­li­tat donarà a conèixer la llista de bene­fi­ci­a­ris.

Les actu­a­ci­ons i des­pe­ses sub­ven­ci­o­na­bles pel PUOSC són per impul­sar el ree­qui­li­bri ter­ri­to­rial i rever­tir la pèrdua de població; millo­rar equi­pa­ments i infra­es­truc­tu­res muni­ci­pals que for­min part d’una estratègia de desen­vo­lu­pa­ment ter­ri­to­rial; per una gestió més efi­ci­ent dels recur­sos locals; per dur a terme acci­ons de pre­venció de ris­cos natu­rals; per a la millora de la con­nec­ti­vi­tat tec­nològica, i per a ser­veis públics o supra­mu­ni­ci­pals.

Resum de la Festa Major de Bellaterra (5 al 8 de setembre de 2019), publicat per BELLATERRA TV

L’EMD de Bellaterra va demanar a la Diputació de Barcelona el traspàs de la BV-1414, per pacificar-la i evitar que diàriament passin pel poble més de 8,500 cotxes, la majoria per evitar el trànsit per l’AP7 i B30. Finalment, Carles Escolà, el pitjor batlle que hem tingut mai, va evitar pronunciar-se directament, i va demanar un informe a la Guardia Urbana, perquè aquesta ho fes negativament.

La BV-1414 ahir amb ocasió de La Sansi, al seu pas per la curva del Parc de la Bonaigua, km 3 de Bellaterra. [Vídeo] BELLATERRA.CAT

Pacífica activitat la d’ahir a Bellaterra amb motiu de les curses de 5 i 10 km de La Sansi. En el vídeo es pot sentir el marxar dels participants, tot un plaer sense cotxes ni contaminació. Esperem que l’Associació BV-1414 dediqui els seus esforços en demanar el traspàs per una millor Bellaterra, tal com la seva positiva campanya demanant silenci i reducció de velocitat, amb els positius cartells al llarg de tota la carreterra, des de l’entrada fins a la sortida del nostre poble.