Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Bellaterra’ Category

La 8a Cursa La Sansi de Bellaterra ha estat la més multitudinària de tota Catalunya, amb prop de 800 participats, amb unes proves de 5 i 10 km en plena natura pel poble de Bellaterra.

Read Full Post »

Segons informa El Punt Avui, en el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i les 65 EMD

La sessió informativa que es va fer ahir a l’Auditori Josep Irla, a la delegació de la Generalitat a Girona JULIO DÍAZ.

Dins d’aquest pla de la Generalitat, és la primera vegada que s’implanta una línia de subvencions per a poblacions de menys de 5.000 habitants
El pressupost de la convocatòria puja a 250 milions d’euros

GISELA PLADEVEYA – GIRONA

“Ja sabem que el teu poble és el millor del món. Junts el podem fer encara millor.” És el lema que hi havia sobreimprès ahir a la pan­ta­lla de l’Audi­tori Josep Irla de Girona, on es va pre­sen­tar una nova con­vo­catòria del Pla Únic d’Obres i Ser­veis de Cata­lu­nya (PUOSC), per als anys 2020-2024. Segons va expli­car la con­se­llera de la Pre­sidència, Merit­xell Budó, la Gene­ra­li­tat ha recu­pe­rat aquest pro­grama de sub­ven­ci­ons, que en con­junt puja a 250 mili­ons d’euros, i del qual es bene­fi­ci­a­ran diver­sos muni­ci­pis d’arreu del país. El seu pres­su­post glo­bal s’ha divi­dit en dues moda­li­tats. D’una banda, hi ha una pri­mera línia d’aju­des que ascen­deix a 160 mili­ons d’euros i a la què poden aspi­rar les 947 pobla­ci­ons de Cata­lu­nya, els con­sells comar­cals i les enti­tats muni­ci­pals des­cen­tra­lit­za­des (EMD). I, com a nove­tat, s’obre una segona línia, que és la pri­mera vegada que s’implanta. Es tracta d’una par­tida de 90 mili­ons d’euros que va diri­gida, de manera específica, a les loca­li­tats de menys de 5.000 habi­tants.

El govern català l’ha posat en marxa per aju­dar els muni­ci­pis petits, tenint en compte que la seva capa­ci­tat inver­sora acos­tuma a ser menor i, d’aquesta manera, es pretén garan­tir l’equi­li­bri ter­ri­to­rial.

Cre­ació d’opor­tu­ni­tats

El PUOSC és el prin­ci­pal ins­tru­ment de coo­pe­ració econòmica de la Gene­ra­li­tat amb els muni­ci­pis, amb l’objec­tiu de millo­rar les inver­si­ons que es fan al món local. Aques­tes aju­des pos­si­bi­li­ten que es por­tin a terme noves infra­es­truc­tu­res, equi­pa­ments o ser­veis de com­petència muni­ci­pal. El pla, per tant, afa­vo­reix la gene­ració d’opor­tu­ni­tats i el desen­vo­lu­pa­ment econòmic al ter­ri­tori. La dar­rera vegada que es va con­vo­car el PUOSC va ser el 2012, per un import de 575 mili­ons d’euros. Pas­sats aquests anys sense l’opor­tu­ni­tat d’acce­dir a les aju­des, ahir hi va haver un èxit de públic a Girona. Hi van assis­tir més de 300 alcal­des, regi­dors i tècnics muni­ci­pals; i es van habi­li­tar dues sales anne­xes per donar cabuda a tot­hom. I la set­mana vinent es durà a terme aquesta sessió a les altres demar­ca­ci­ons.

Loca­li­tats “vives”

Budó va defi­nir el PUOSC com un ele­ment d’unió entre les dife­rents zones del país: “Amb aquest pla podem inci­dir en la qua­li­tat de vida de les per­so­nes i dels muni­ci­pis, finançant actu­a­ci­ons que d’altra manera seria impos­si­ble abor­dar. És una demos­tració que la col·labo­ració entre admi­nis­tra­ci­ons és la via per cohe­si­o­nar el ter­ri­tori i man­te­nir els ter­mes dinàmics i ben vius.”

La con­se­llera també va remar­car que aquest pla ha tirat enda­vant mal­grat la manca de suport esta­tal: “Tot i que l’Estat espa­nyol està obli­gat per llei a dotar pres­su­postària­ment el PUOSC, la seva apor­tació va anar dava­llant des del 2002, i des del 2012 fins a l’actu­a­li­tat ha estat igual a zero.”

La pri­mera línia de sub­ven­ci­ons està des­ti­nada a les inver­si­ons i la dotació màxima per a cada loca­li­tat és d’un total de 250.000 euros. La segona línia se cen­tra en l’acció ter­ri­to­rial a muni­ci­pis petits i nuclis de població reduïda i el límit per a cadas­cun és de 120.000 euros.

En el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i 65 EMD. I en el de pobla­ci­ons més peti­tes, 737 con­sis­to­ris (que repre­sen­ten el 78% dels muni­ci­pis), un con­sell comar­cal i 64 EMD. A les comar­ques giro­ni­nes, en aquest segon apar­tat, s’hi inclo­uen 219 muni­ci­pis, set con­sells comar­cals i una EMD. Amb tot, els muni­ci­pis tenen fins al 15 de novem­bre per pre­sen­tar els seus pro­jec­tes per aspi­rar a les sub­ven­ci­ons; i el maig del 2020 serà quan la Gene­ra­li­tat donarà a conèixer la llista de bene­fi­ci­a­ris.

Les actu­a­ci­ons i des­pe­ses sub­ven­ci­o­na­bles pel PUOSC són per impul­sar el ree­qui­li­bri ter­ri­to­rial i rever­tir la pèrdua de població; millo­rar equi­pa­ments i infra­es­truc­tu­res muni­ci­pals que for­min part d’una estratègia de desen­vo­lu­pa­ment ter­ri­to­rial; per una gestió més efi­ci­ent dels recur­sos locals; per dur a terme acci­ons de pre­venció de ris­cos natu­rals; per a la millora de la con­nec­ti­vi­tat tec­nològica, i per a ser­veis públics o supra­mu­ni­ci­pals.

Read Full Post »

Resum de la Festa Major de Bellaterra (5 al 8 de setembre de 2019), publicat per BELLATERRA TV

Read Full Post »

L’EMD de Bellaterra va demanar a la Diputació de Barcelona el traspàs de la BV-1414, per pacificar-la i evitar que diàriament passin pel poble més de 8,500 cotxes, la majoria per evitar el trànsit per l’AP7 i B30. Finalment, Carles Escolà, el pitjor batlle que hem tingut mai, va evitar pronunciar-se directament, i va demanar un informe a la Guardia Urbana, perquè aquesta ho fes negativament.

La BV-1414 ahir amb ocasió de La Sansi, al seu pas per la curva del Parc de la Bonaigua, km 3 de Bellaterra. [Vídeo] BELLATERRA.CAT

Pacífica activitat la d’ahir a Bellaterra amb motiu de les curses de 5 i 10 km de La Sansi. En el vídeo es pot sentir el marxar dels participants, tot un plaer sense cotxes ni contaminació. Esperem que l’Associació BV-1414 dediqui els seus esforços en demanar el traspàs per una millor Bellaterra, tal com la seva positiva campanya demanant silenci i reducció de velocitat, amb els positius cartells al llarg de tota la carreterra, des de l’entrada fins a la sortida del nostre poble.

Read Full Post »

Creix el nombre d’alumnes a secundària, s’incorporen 600 professors i s’estrenen 25 instituts escola i 8 instituts


Tornen a l’escola després de les llargues vacances d’estiu|Arxiu Escola Ramon Fuster de Bellaterra

Prop d’un milió i mig d’alumnes tornen a les aules aquest dijous en l’inici del curs escolar 2019-2020, després de 82 dies de vacances. Es posaran en marxa 25 instituts escola nous i 8 instituts per donar sortida a l’increment d’alumnat a secundària. S’incorporen 600 nous mestres i 50 professionals d’atenció educativa.

Com a novetat d’aquest any, es comença una prova pilot a set centres d’un batxillerat de tres anys combinat amb un cicle formatiu artístic de grau mitjà o un títol de tècnic esportiu que permetrà a l’alumnat obtenir el títol de batxillerat i el del cicle formatiu.

Read Full Post »

Veïnes i veïns de Bellaterra han participat aquesta tarda a la manifestació de la Diada de l’11 de setembre celebrada a Barcelona

Molts ho han fet en bus, altres en cotxes i la majoria amb els FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), des de la propia estació de Bellaterra. Segons la Guardia Urbana de Barcelona, 600.000 persones han assistit a la manifestació.

Veí dibuixant en directe en plena manifestació de 11 de setembre|BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

Nou record de 800 participants de les proves de La Sansi de Bellaterra, que s’ha celebrat aquest matí 11 de Setembre, i que ha començat puntualment les 10:00 hores, des de la part central de la Plaça del Pi, i davant de l’Estació dels FGC.

[VÍDEO DE BELLATERRA.CAT)

Bellaterra ha acollit la seva 8a Cursa Popular de la Diada Nacional de Catalunya, organitzada per l’EMD i La Sansi. Els últims 7 anys ha sigut la cursa popular de la Diada Naciinal amb més participants a tot Catalunya.

Read Full Post »

Older Posts »