Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 3/02/2021

Laura Borras i Castanyer, candidata 132e Presidenta a la Generalutat de Catalunya per Junts|BELLATERRA. CAT

Laura Borras (Junts) Una biografia intel·lectual

Si miro de justificar la meva trajectòria investigadora he de recórrer forçosament a la meva pròpia biografia. I en fer-ho em vénen al pensament, de manera inequívoca, els mestres. Afortunadament n’he tingut molts i molt diversos. Em resultaria recordar què he après de cadascun d’ells, entre d’altres coses perquè, amb el pas del temps, els seus ensenyaments s’han anat incorporant subtilment dins de la meva pròpia manera de treballar. Amb tots ells he mantingut una relació de disciplina i de respecte i la majoria han suposat per a mi fascinants exemples d’intel·ligència, brillantor i competència intel·lectual: tot un mirall on tractar de reflectir la meva pròpia imatge.

Els inicis: una base interdisciplinar

Al començament va ser la literatura. Atreta a parts iguales per la literatura i l’art, i davant de la tessitura d’haver de triar un futur quan ni tan sols s’ha arribat a la majoria d’edat, les meves preferències em van dur a les portes de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ja en el meu primer curs vaig descobrir que les múltiples disciplines que m’interessaven em duien a investigar abans, durant, després i en lloc de la literatura. Del particular al general, articulant mètodes interdisciplinars que responien als meus desigs preuniversitaris i molt abans de poder imaginar que algun dia aquest desig seria una realitat, els meus passos s’orientaven ja envers la pràctica crítica i hermenèutica que conformen la base necessària per a la literatura comparada. Com que llavors la llicenciatura de “Teoria de la Literatura i Literatura Comparada” era llavors un projecte que encara estava a les beceroles, l’exemple dels mestres que la conreaven era per a mi el millor estímul.

Una part important dels estudis de Literatura Comparada ha consistit en intentar abordar l’elaboració dels principis empírics de la literatura: la literatura com un fenomen supranacional i universal. A partir de l’anàlisi d’obres concretes, s’ha provat d’establir els fonaments de la universalitat literària. Aquesta premissa, constitutiva de l’àrea dins la qual s’ha formulat tant la meva formació com la meva recerca, ha de ser posada de relleu per tal com té a veure amb la percepció de l’abast de la disciplina i la seva relació amb matèries circumdants com ara la teoria literària i la història, entre d’altres. Per això, lluny de veure el conflicte entre el particular i l’universal –el comparatisme i la institucionalització en filologies nacionals dels estudis literaris– com una tensió que ha de resoldre’s, vaig optar per començar els estudis de filologia catalana (posats a fer una tria, triava la meva cultura) per aviat tractar de simultanejar-los amb els de filologia romànica, que em donaven la base plurilingüística imprescindible.

D’acord amb la meva manera d’entendre la disciplina, doncs, quedava clara la premissa d’estudiar la literatura com un ens que supera les barreres nacionals o lingüístiques. Aquesta necessitat –no permesa pels plans d’estudi que regien aleshores– em va anar orientant vers l’aprofundiment del sentit, vers la intertextualitat, vers les múltiples i productives relacions de la literatura amb els seus “altres”, i va veure un primer resultat en la tria del tema de la meva tesi doctoral: un estudi que va ser definit pel president del tribunal que la va jutjar, l’eminent comparatista Claudio Guillén, com “d’art et littérature comparée”.

En efecte, una trajectòria de recerca comença, un cop finalitzats els estudis de llicenciatura, quan es comencen els cursos de doctorat. En aquell moment, havent optat clarament per un estudi comparatiu de textos literaris i representacions iconogràfiques, vaig obtenir una beca de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri d’Educació i Ciència que em va permetre ingressar en el Departament de Romàniques de la UB on, abans fins i tot d’assolir la suficiència investigadora, vaig alternar la investigació amb la docència. Finalitzades les meves ajudanties, la beca de la que gaudia em va permetre fer estades a l’estranger (Anglaterra, primer, i França, després) que van resultar extremadament productives, atès que, uns anys més tard, van cristal·litzar en el títol de Doctor Europeu. Aprofito per incidir aquí en la importància de la dimensió exterior de la recerca. El contacte amb mètodes innovadors i capdavanters sempre resulta enriquidor, a més de necessari.

La conferència que Hans Robert Jauss havia impartit a Barcelona l’abril de 1988 va dirigir el meu interès envers la teoria de la recepció i les seves possibilitats pràctiques immediates. Unes possibilitats que veurien la llum en els cursos de “Teoria de la literatura” que he estat impartint ininterrompudament al Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona des de l’any 1995 i a la Universitat Oberta de Catalunya del 1999 fins el 2009. Des de llavors, albergo la idea que el teòric de la literatura o el crític literari modern està “condemnat” a mantenir una situació d’amateurisme en relació amb els seus col·legues intel·lectuals que es dediquen a disciplines més “tècnicament pures”. Tal vegada no sigui el terme amateurisme el més pertinent, atès que el nostre coneixement està sempre en funció d’un comentari especulatiu sobre un text literari. Això no obstant, és indubtable que el domini d’una disciplina mental determinada dota les nostres operacions hermenèutiques d’una més gran solidesa i uns resultats més brillants, es tracti de la lingüística, la filosofia o la història. La coincidència de la meva docència en teoria literària amb l’elaboració de la tesi doctoral va suscitar que tractés de trobar un camp conceptual sòlid des del qual donar validesa a la meva investigació sobre les formes de la follia a l’Edat Mitjana. Així va ser com vaig escollir com a base de reflexió – previnguda per les indicacions que trobava en el pensament crític i comparatista de la majoria de romanistes–, el teixit històric, literari i iconogràfic del món medieval que va veure’s recompensat amb la concessió del Premi Extraordinari de Doctorat.

No podia tampoc deixar de banda –i confio que les meves publicacions en donin compte– les propostes teòriques més recents, com ara la semiòtica de la cultura, el marxisme, el feminisme i el postcolonialisme, els quals han insistit en el caràcter institucional de la literatura i en la seva imbricació en un sistema cultural més ampli. Aquests suggeriments són especialment rellevants per la Literatura Comparada, que tracta els textos inserits en un teixit d’intercanvis. En conseqüència, si l’obra literària representa un objecte que adquireix la seva identitat en processos extraliteraris que el constitueixen com a tal, l’anàlisi d’aquests ha de formar part dels estudis literaris, en particular de la comparatística. Per tot el que he exposat més amunt, entenc el comparatisme com un camp obert d’investigació textual, per la qual cosa l’aparició d’eines teòriques provinents de corrents com la teoria de la recepció, el postestructuralisme, els estudis culturals i la crítica colonial van suposar per a mi un repte estimulant. Tal vegada en aquest sentit la comparatística estigui més a prop que mai dels seus plantejaments universalistes, per bé que paradoxalment, tampoc mai abans s’havia plantejat obertament el problema de l’apropiació cultural, en particular respecte a la relació de la cultura europea amb altres cultures, tot i les veus que temen pels camins que aquesta diversitat pot arribar a seguir.

El present: la docència com a servei i la investigació com a deure.

Per raons del destí personal de cadascú, he exercit en diversos nivells de l’ensenyament: des de la ja extingida Educació General Bàsica fins a la universitat, on també he passat per les categories de professora associada a la UB i professora agregada a la UOC, així com Directora Acadèmica de l’àrea de Postgrau dels Estudis de Llengües i Cultures. Tots i cadascun d’aquests càrrecs docents han suposat per a mi una valuosa font de coneixement tant didàctica com tècnica.

Les funcions bàsiques de la Universitat segons la Llei Orgànica de Reforma Universitària (11/1983) són el desenvolupament científic, la formació professional i l’extensió de la cultura. La Universitat exerceix el servei de l’educació mitjançant la docència, l’estudi i la investigació. En aquest marc, estic convençuda que el desenvolupament de la tasca docent del professorat ha de sustentar-se en el pilar bàsic de la investigació, de la qual és inseparable. Un dels espais on la investigació té cabuda és en les societats literàries i les associacions professionals on l’intercanvi i el contacte entre col·legues és més que saludable per prendre el pols a les actituds i propostes més innovadores. Amb aquesta convicció vaig ingressar –sempre amb els avals previs i preceptius- i he treballat en la SELGYC (Sociedad Española de Literatura General y Comparada), la ICLA (International Comparative Literature Association), l’ASETEL (Asociación Española de Profesores de Teoría de la Literatura), la Societat Catalana d’Estudis Dantescos, el Centre Català de l’International PEN Club, l’Associació d’Escriptors o l’International Board of Directors de l’ELO, l’Electronic Literature Organisation.

Així mateix, a banda d’atendre sempre les invitacions per a pronunciar conferències arreu, i impartir seminaris i cursos de doctorat i postgrau en diverses universitats (UB, UAB, Universitat d’Alacant, Universidad de Málaga, Universidad de Jaén, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, etc.) la pròpia inquietud m’ha portat a organitzar i dirigir Congressos, Seminaris i Jornades, així com Cursos d’Extensió Universitària com El viatge de la literatura o Narrativa del segle XX que van gaudir sempre d’un èxit notable (en el decurs de cinc edicions van passar-hi més de cinc cents estudiants). Amb altres col·legues la tasca cooperativa ha tingut també el seu espai. Així és com vaig cofundar GENA, un grup interdisciplinari d’estudi de la narrativa actual a la UB. Més endavant, van arribar “El viatge de la literatura” i, més tard encara, OFELIA. Dos projectes literaris en xarxa i a la xarxa.

Certament, l’experiència em demostra cada dia que per a desenvolupar la tasca docent amb profunditat, amplitud i perspectiva, el professorat no pot limitar-se a una simple exposició de fets emmagatzemats i memoritzats. És indiscutiblement necessària l’assistència a col·loquis, simposis o congressos, i en definitiva, a qualsevol reunió científica per contrastar els propis punts de vista amb d’altres i accedir, d’aquesta manera, a informacions que reverteixen favorablement en la docència i que permeten una planificació més actual de les assignatures i del coneixement.

Docència i investigació: present i futur.

Fins aquí, doncs, el que podria considerar-se com les fonts de la meva biografia intel·lectual. Queden per detallar molts altres impulsos i moltes altres fonts que serien aquí difícilment citables i encara més difícilment valorables. En realitat, la tasca d’un investigador de la literatura no difereix de qualsevol altra dedicació, és a dir, es realitza a través d’un complicat teixit d’experiències, en les que las estretes dels llibres de l’estricta especialitat són només una part. En la docència, quan es tracta de convèncer per a una certa actitud intel·lectual i ensenyar coneixements que, en definitiva, puguin ser superats, aquesta part ha de ser vivificada i posada en acte. Per a tal fi es necessita alguna cosa més que la lletra. I és important comprovar que tot el que s’ha estimat es converteix en pensament útil.

El progrés, en les qüestions intel·lectuals, és a vegades difícil de precisar; però crec que, almenys en el meu cas, resideix en una major autoconsciència de la pròpia disciplina. En aquest sentit, les innovacions tecnològiques que fan de la nostra feina un compromís constant amb la modernitat, ha estat el trampolí ideal per a constituir un grup d’investigació interdisciplinar i capdavanter: HERMENEIA. L’any 2009, més de deu anys després de la seva gestació, el grup va ser reconegut com a Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-529).

El màster en Literatura en l’era digital del qual sóc directora acadèmica, desenvolupat a la UB i amb el suport d’Edicions 62, constitueix en aquests moments un projecte interessant i engrescador. Igualment, la direcció per a la UB del Doctorat Europeu Master Mundus “Interzones” és una experiència d’aprenentatge europeu i mundial al més alt nivell.
Igualment, en la meva trajectòria individual, d’una poètica descriptiva es passa a una poètica que es fa conscient dels metallenguatges que utilitza en les seves construccions i que és capaç d’incorporar novetats sense perdre el rumb teòrico-pràctic ni la seva eficàcia didàctica de saber aplicat i aplicable.
Des d’aquesta perspectiva he mirat d’enfocar la meva trajectòria com a investigadora i com a docent al llarg de quinze anys. El futur: tot un repte!

Font: Facebook Laura Borràs

Read Full Post »

Joan Sánchez: “cal mantenir la confrontació mentre no hi hagi espais reals de diàleg amb l’estat”

Joan Sánchez, portaveu de Junts a l’Ajuntament de Cerdanyola|CEDIDA

Junts es presenta a les eleccions al Parlament amb l’objectiu que Catalunya es refermi com a país i que refermi les seves institucions amb un govern que executi les polítiques que es decideixen a Catalunya sense imposicions.

Joan Sánchez, portaveu municipal de Junts, considera que la formació liderada per Carles Puigdemont i Laura Borràs, és “la novetat d’aquestes eleccions” ja que al 2017 era un moviment que integrava moltes sensibilitats que “ara s’han encabit dins unes sigles amb partit al darrera”. Sánchez es mostra convençut de disposar del millor equip i el millor programa amb dos eixos: “junts per ser i junts per fer”.

Garantir que es planta cara

Sánchez destaca que a Junts “no volem estar al govern per perpetuar-nos, per accedir al càrrec”, sinó que l’objectiu és reforçar a un govern “que tingui clar que som catalans, que volem mantenir la nostra identitat i fer les polítiques que es decideixin aquí”. En aquest sentit, el portaveu cerdanyolenc manifesta que “no pot ser que fins i tot fins i tot amb un govern independentista hi hagi hagut imposicions judicials, amb el Constitucional tirant enrere mesures socials molt necessàries”, com la llei per regular el preu dels lloguers. Sánchez apunta que “volem estar a la Generalitat per garantir que es planta cara i demostrar que no ens hem rendit, volem que se’ns respecti i es reconegui el nostre dret a decidir que volem fer”.

Joan Sánchez explica que l’aposta per la confrontació de Junts “no és un unilateralisme perquè sí ni màgic, com ens retreuen”, ja que l’endemà d’assolir una majoria independentista caldrà obrir un nou procés, però deixa clar que “cal mantenir la confrontació mentre no hi hagi espais reals de diàleg amb l’estat”. En aquest sentit, considera que aixecar la DUI és una eina per aconseguir-ho, “que no es pensin que pel fet d’empresonar els nostres líders acotarem el cap i els aprovarem els pressupostos i direm que el que ells diuen és correcte”.

Junts surt a guanyar en aquests comicis, amb l’objectiu de ser la primera força a Catalunya i a Cerdanyola, tot i ser conscients que, especialment en l’àmbit local, serà complicat, però Sánchez mostra la seva “més gran desconfiança” sobre els resultats que auguren les enquestes. “La prova és el precedent de les eleccions del 21D” de 2017, apunta, al temps que constata que qui fa una enquesta “té uns interessos i està intentant orientar el sentit del vot dels ciutadans”. En aquest sentit, considera que les enquestes mostren biaixos que perjudiquen Junts perquè “sempre ha estat l’enemic a batre perquè som la formació del president Puigdemont que encarna la resistència enfront a l’estat”.

Sánchez creu que aquestes eleccions són molt importants perquè seran clarificadores ja que subratlla que “tothom fa el discurs del que vol o pensa el país i la millor manera de saber el que pensa el país es anar a eleccions”.

En tot cas, Joan Sánchez destaca que les opcions de pacte de govern de Junts passen per l’aliança amb forces independentistes amb el desig que s’evitin les complicacions d’aquest mandat i que “hi hagi prou tranquil·litat per governar tots a una i avançar en el reforç del país i les institucions i les polítiques que són necessàries i que acaben sempre trobant la paret dels tribunals espanyols”.

Prioritats cerdanyolenques a la Generalitat

La construcció de l’hospital Ernest Lluch, “del que tothom fa bandera perquè és un tema important”, i el desenvolupament del Centre Direccional, haurien de ser projectes prioritaris per a la Generalitat en el pròxim mandat. Sánchez indica que el desenvolupament del Centre Direccional contempla la possibilitat de que hi hagi dues estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat i han de ser no només una possibilitat sinó una plasmació en un paper. Són obres que poden portar dècades, indica, però cal treballar ara perquè Cerdanyola ha de ser una ciutat que compti en el territori i necessita d’infrastructures.

Uns comicis que estaran marcats per la pandèmia, que pot afectar a l’índex de participació. Sigui com sigui, el portaveu de Junts a Cerdanyola, remarca que no qüestionaran el resultat que surti de les eleccions com tem que poden fer altres partits amb l’excusa de la Covid-19 si el resultat no els agrada.

Pel que fa a la campanya electoral, Junts tenia previst fer un acte el 6 de febrer amb aforament limitat, però s’està replantejant aquesta iniciativa, a l’igual que s’ha descartat la idea de muntar paradetes i s’apostarà per les xarxes socials.

Presència simbòlica d’Antoni Morral a la llista

L’actual diputat al Parlament de Catalunya i secretari general de la Crida Nacional per la República, Antoni Morral, exalcalde de Cerdanyola, no repetirà com a diputat al Parc de la Ciutadella. Morral apareix en un dels llocs més simbòlics de la candidatura de Junts per Catalunya, el 83, l’avantpenúltim d’una llista que tanquen darrera d’ell, les exconselleres Neus Munté i Marina Geli.

Font: Cerdanyola Info, Junts per Cerdanyola

Read Full Post »

La bellaterrenca Bea Duran, candidata a la presidència de l’EMD per Ciutadans |ARXIU BELLATERRA. CAT

Ciutadans no troba acceptable que el govern municipal socialista no porti punts importants al Ple perquè el mateix PSC, quan estava a l’oposició al darrer mandat, manifestava el mateix. Una situació que consideren encara més greu per la situació de crisi que es viu i que per tant requereix una decidida acció política.

El regidor del Grup Municipal de Ciutadans, Gorka Samaniego, troba preocupant que “Ple rere Ple es vagin acumulant temes urgents pendents de tirar endavant i tan necessaris per a la ciutat com un pla d’estudi de l’estat de l’espai públic, el pla local d’habitatge, la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, el pla de millores dels polígons industrials, el pla de mobilitat o un nou ROM”.

Samaniego demana simplement que “el PSC compleixi amb tot allò que va prometre al seu programa electoral o signant acords amb altres partits, i més quan tenen el recolzament necessari al Ple”. Per a Samaniego, “no fer-ho és simplement una mostra palmària de falta d’acció política del govern”.

Des de Ciutadans sí que es mostren satisfets per l’aprovació per unanimitat de les dues mocions presentades al Ple, per emprendre accions contra els talls de subministrament elèctric i per portar als centres educatius la campanya El batec de les papallones contra la violència de gènere. Dos temes que Samaniego considera prou transversals per generar un front comú per a que prosperin.

Respecte a les eleccions del 14F, Ciutadans es consideren peça clau per evitar un tripartit liderat per ERC i fan una crida a votar per correu per evitar possibles propagacions de contagis.

Font: Cerdanyola Info

Read Full Post »

Mesa electoral al Centre Cívic de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

L’Ajuntament de Cerdanyola ha canviat alguns col·legis electorals per garantir que la ciutadania, que vulgui exercir el seu dret al vot de manera presencial a les eleccions del 14 de febrer, pugui fer-ho amb seguretat. Els canvis d’ubicació responen a la necessitat de trobar instal·lacions on es pugui garantir la distància entre persones i amb millors accessos que permetin el compliment de les mesures sanitàries. Els cerdanyolencs i cerdanyolenques podran consultar quin és el seu col·legi electoral al web municipal.

Així, s’han incorporat nob¡ves seus de votació com el Casal de Joves, l’Ateneu, el poliesportiu i la pista boina de can Xarau i a escoles i instituts les meses electorals s’habilitaran prioritàriament en els gimnasos, és el cas d’instituts com Gorgs, Jaume Mimó o Forat del Cent i escoles com Collserola, Fontetes, Carles Buïgas o Serraperera.

La distribució de les meses electorals queda de la següent manera:

Durant la jornada electoral caldrà complir les mesures de seguretat per fer front a la Covid-19 respectant la distància de seguretat, duent mascareta i rentar-se les mans de manera continuada.

Read Full Post »

Farmàcia de Bellaterra |BELLATERRA. CAT

Volen articular un circuit segur en oposició a les proves venudes per internet

Tenir les UCI a rebentar i gairebé 2.000 morts al gener no convida a relaxar les mesures

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya s’ha ofert al Departament de Salut per establir un circuit segur per realitzar o dispensar tests d’antígens. Segons els farmacèutics, l’accés a aquesta mena de test a través d’internet o d’espais no autoritzats està generant “una falsa sensació de seguretat” entre la població, ja que sovint les proves d’antígens es fan sense control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària.

Davant d’aquest panorama que posa en risc la salut pública, els farmacèutics demanen a les autoritats sanitàries que facin més accessibles aquest tipus de proves diagnòstiques en el marc d’un circuit “regulat i segur” i ofereixen la xarxa de farmàcies per desplegar-lo. Actualment, la normativa estableix que els tests els han de fer professionals sanitaris als centres i establiments sanitaris de diagnòstic. En el context actual de contagis, però, els col·legiats proposen incloure les farmàcies en el circuit per tal que la possibilitat d’adquirir un test es faci amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional i amb un registre de dispensació en una aplicació desenvolupada per l’administració.

“Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement suficient per contextualitzar el test, informar de les circumstàncies en les quals caldria realitzar-los i/o dispensar-los i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos”, assenyala el consell de col·legis farmacèutics.

Aquest col·lectiu ja s’ha ofert en diferents ocasions a l’administració per col·laborar en la contenció de la pandèmia, però fins ara no hi ha tingut un paper rellevant, més enllà de la participació en un programa pilot de cribratge posat a prova a les farmàcies del barri dels Corts de Barcelona, on distribuïen i recollien automostres de saliva en persones convocades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Gener tràgic

El canvi d’any ha portat un increment de casos greus de Covid que s’ha transformat en una elevada mortalitat i una pressió exageradament alta a les unitats de crítics. La prova és que el darrer dia del 2020 hi havia 374 malalts crítics per Covid i actualment són gairebé el doble, 731. Amb tot, el pic de la pressió a les UCI sembla estar a prop: després d’un dia d’estabilitat, ahir només es va registrar l’ocupació d’un llit més. En canvi, el pic de la mortalitat encara pot trigar uns dies més a arribar. El volum de decessos està sent molt alt durant aquest mes de gener, en què s’han mort 1.982 persones per culpa del coronavirus a Catalunya, per bé que les dades dels dos darrers dies del mes encara són provisionals i podrien continuar creixent.


Amb aquest panorama, sembla improbable que el Procicat impulsi un canvi radical en les mesures de control de la pandèmia, que expiren diumenge. De fet, si fins ara el Departament de Salut s’havia plantejat mantenir-ne el gruix però s’obria a la recuperació de part de l’activitat, darrerament el secretari de Salut, Marc Ramentol, ja planteja un perfil més conservador. Pot ser que s’hi introdueixin canvis, però la intenció és protegir el sistema perquè té feina per a molts dies i, mentre els contagis baixen, s’està gestant l’esclat de la variant britànica.

Font: Xavi Aguilar. El Punt Avui.

Read Full Post »

El bellaterrenc Esteve Maria Faus i Mompart l’any 1977

Esteve Maria Faus i Mompart (Sabadell, 11 de juliol del 1928 – Bellaterra, 8 de gener del 2021)

Si alguna persona encarnava el Banc Sabadell des de la senzillesa i a la vegada des del rigor i el compromís més radicals, aquest era l’Esteve Maria Faus i Mompart, mort als 92 anys.

Amb ell se’n va l’últim exponent d’una generació de directius i d’una època clau del banc, la del final de la postguerra, la primera expansió i la introducció de la informàtica; trenta anys intensos que van transformar l’entitat i també el país. Uns temps de canvis determinants en què bons professionals com el Faus van saber afermar els fonaments sobre els quals vam poder bastir el Banc Sabadell del segle XXI els que més tard vam agafar el seu relleu.

L’Esteve Maria era brillant i modest; un home de Sabadell que va fer del banc la seva vida i s’hi va dedicar en cos i ànima des dels 16 anys. Hi va tenir un paper fonamental com a director dels serveis jurídics, interventor, secretari general, secretari del consell i conseller, i finalment també com a primer tresorer i patró de la Fundació del Banc. Gairebé seixanta anys de professió impecables que va tancar definitivament el 2003, en complir els 75 anys.

Va ser la mà dreta del meu pare, l’advocat conseller i l’executor de les coses més difícils moltes vegades. El Faus tenia sempre la porta oberta del seu despatx per impartir criteri i per decidir sobre allò que altres no eren capaços o no s’atrevien a prendre una decisió. Era l’últim recurs d’on tots sabien que podria sortir una decisió sàvia per implementar o per plantejar al Sr. Oliu.

Quan jo vaig començar al banc, Joan Corominas i el meu pare me’l van posar de guia i mestre. No només això, sinó que jo també vaig gaudir de la seva porta oberta durant els meus primers anys a la casa. Era una persona extraordinària, molt allunyat del que avui tenim identificat com un executiu o un executiu bancari. Curiós per tot, sabia qui era tothom i quina era la vàlua de cadascú. Era un intel·lectual autodidacte que llegia molt i li agradava discutir de tot. Això li donava aquella superioritat de criteri dins del món bancari on certament es diferenciava.

Em va donar suport i orientació en tot moment quan jo vaig iniciar la meva vida de director al Banc Sabadell. Sobretot en aquella primera operació que va marcar una fita important i que va ser la compra de Natwest Espanya, entitat que després va esdevenir Solbank i que ell va presidir durant cinc anys fins a la seva integració a Banc Sabadell. Va ser la primera i va ser complicada precisament per això, però ell va saber-la dirigir amb mà esquerra, posant al davant la cultura empresarial del nostre Sabadell i fent que se la fessin seva tots aquells directius qualificats que provenien del banc anglès.

Això el va fer anar molts dies a Madrid. I va ser llavors, i ja encarant la seva jubilació, que va decidir que volia fer el doctorat en Dret. Home d’una tenacitat inesgotable ho va aconseguir uns anys després amb una tesi sobre la regulació i la desregulació bancària que va merèixer la qualificació d’excel·lent cum laude, la màxima. El Faus era així. Mai es va veure prou gran per deixar de fer un nou projecte, sempre mirant cap al futur.

Era una persona excepcional, superdotada, amb una capacitat de treball i una memòria prodigioses que li permetien estar al cas de tot el que passava al banc i a fora. El seu interès pel coneixement i la tenacitat que posava en tot el feien especial. Lliurepensador i molt pragmàtic, transmetia sempre un profund humanisme. El Faus ha estat una de les grans persones que han fet possible que un petit banc de la nostra ciutat com el Sabadell s’obrís camí fins a ser un dels grans bancs del nostre país per la fortalesa de la seva cultura i els seus valors.

Consell d’Administració de Sabadell Multibanca el 1988 (esq. a dta.): Josep Oliu, Josep Permanyer, Bonaventura Garriga, Esteve Faus i Francisco Vallejo.

Després d’una vida plena, dedicada al banc i a la família que tant estimava, se n’ha anat una persona irrepetible i un professional exemplar que ha marcat una època i que per sempre més formarà part d’una manera destacada de la història de Banc Sabadell.

Adeu i gràcies, Esteve, per ser com eres i per tot el que ens has donat.

Read Full Post »