Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 30/12/2020

Des de Girona, Missatge de Cap d’Any de Quim Torra (131e President de la Generalitat de Catalunya)

Read Full Post »

L’EMD de Bellaterra té l’exclusiva competència i obligació de reparar les voreres per evitar accidents

Vorera perillosa Avinguda del Film, 9

Vorera perillosa Avinguda Josep Maria Marcet, 20

Read Full Post »

Us presentem els nous uniformes de la Policia Local i el compte de twitter

L’objectiu de la presència de la policia cerdanyolenca en la xarxa social de l’ocellet, amb el nom d’usuari @CerdanyolaPL, és acostar-se més a la ciutadania impulsant així nous contactes amb el veïnat de la vila i la política de proximitat del cos policial de la ciutat, mentre que el canvi d’uniformitat té l’objectiu d’adequar-la al model conjunt de les Policies Locals de Catalunya.

El primer missatge del compte de la Policia Local de Cerdanyola ha estat, precisament, per presentar aquest nou canal de comunicació amb la ciutadania i els nous uniformes que vestiran els agents d’aquest cos de seguretat:

D’altra banda, ahir s’anunciava també que la Policia Local ha aixecat, en la darreta setmana, 39 actes per incompliments de les restriccions Covid-19 del Departament de Salut de la Generalitat i que poden comportar diverses sancions. Així, aquestes 39 actes s’han aixecat per presumptes incompliments que tenen a veure amb restriccions de mobilitat, no portar mascareta, incompliments d’horari d’obertura d’establiments, consumir tabac en via pública sense respectar la distància de seguretat i incompliments de limitació d’aforament o de distància de seguretat en establiments públics, entre d’altres.

Font: Policía Local, Cerdanyola,

Read Full Post »

El nou museu d’interès nacional iniciarà l’1 de febrer un projecte de restauració i renovació museogràfica

CD de Pau Casals |BELLATERRA MÚSICA

La col·lecció permanent es tancarà fins a l’octubre, però en quedarà oberta la sala polivalent

El Museu Pau Casals del Ven­drell (Baix Penedès) ini­ciarà el dilluns 1 de febrer un impor­tant pro­jecte de res­tau­ració de l’edi­fici històric i els jar­dins, i també de reno­vació muse­ogràfica, coin­ci­dint amb el 20è ani­ver­sari de la seva inau­gu­ració i amb la recent decla­ració com a museu d’interès naci­o­nal per part del govern de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya. L’expo­sició per­ma­nent estarà tan­cada al públic fins a la fina­lit­zació de les obres de reno­vació, pre­vista per a l’octu­bre del 2021, però sí que es podrà visi­tar l’expo­sició 100 anys de l’Orques­tra Pau Casals. Excel·lència musi­cal i com­promís social a la sala poli­va­lent, i també esta­ran ober­tes la recepció, la botiga i, a par­tir del juny, el jardí.

Amb aquesta ambi­ci­osa reno­vació, el museu es vol situar com un refe­rent museístic, a escala naci­o­nal i inter­na­ci­o­nal, per pro­moure el lle­gat musi­cal, humà i de lluita per la pau del gran músic català Pau Casals (1876-1973). L’any vinent també es com­me­mo­rarà el 50è ani­ver­sari del seu cèlebre dis­curs a les Naci­ons Uni­des, el 24 d’octu­bre del 1971, ini­ciat amb la frase “I’m a Cata­lan”.

Detall del llibre de la biografia de Pau Casals per Elisa Vives de Fabregas (1966)

“Mal­grat la situ­ació pro­vo­cada per la crisi sanitària, aquest any l’equip del museu hem fet un esforç per seguir pro­gra­mant acti­vi­tats que pro­mo­guin el valuós lle­gat de Pau Casals. Per això, estem molt agraïts per l’opor­tu­ni­tat de poder començar l’any 2021 amb un pro­jecte que ens per­metrà posi­ci­o­nar el Museu Pau Casals i la loca­li­tat del Ven­drell com un refe­rent d’inno­vació cul­tu­ral en l’àmbit naci­o­nal i inter­na­ci­o­nal”, va dir ahir la direc­tora del Museu Pau Casals , Núria Balles­ter, acom­pa­nyada en la pre­sen­tació del pro­jecte per Jordi Pardo, direc­tor gene­ral de la Fun­dació Pau Casals. Finançat per la Gene­ra­li­tat, la Dipu­tació de Tar­ra­gona i l’Ajun­ta­ment del Ven­drell, el pro­jecte pre­veu una remo­de­lació inte­gral del museu, que, a més de la res­tau­ració de l’edi­fici –Pau Casals el va fer cons­truir el 1910 al pas­seig marítim de Sant Sal­va­dor i hi va viure fins al 1939, quan va mar­xar a l’exili–, com­por­tarà una pro­funda actu­a­lit­zació de la muse­o­gra­fia i la digi­ta­lit­zació i la pro­ducció de nous con­tin­guts, per apro­par el lle­gat del músic a les noves gene­ra­ci­ons. El 1976 es va inau­gu­rar la casa com a museu i el 2001 es va reha­bi­li­tar l’edi­fici i es va inau­gu­rar l’actual pro­jecte muse­ogràfic. En aquests 20 anys han pas­sat pel museu més de 350.000 visi­tants.

La nova inter­venció arqui­tectònica haurà de resol­dre els pro­ces­sos de degra­dació de l’edi­fici, rela­ci­o­nats amb la seva ubi­cació davant de la platja, i també es recu­pe­ra­ran les arqui­tec­tu­res ori­gi­nals de la casa. La nova muse­o­gra­fia per­metrà que el visi­tant gau­deixi de la música de Pau Casals d’una manera més emo­tiva.

Font: El Punt Avui. Xavier Castillon

Read Full Post »

Estem acabant l’any 2020. Està clar que no ha estat molt bo i fins i tot alguns l’han anomenat “L’any que no va existir”. Però segurament que a cadascun de nosaltres ens ha passat una cosa bonica que ens pugui fer sentir que l’any va valer la pena.

Ricardo Ramos Rodriguez (Calataiud, 1992), escriptor i enginyer industrial per la Universitat de Saragossa. És autor de les novel·les Les ombres de l’Imperi (2015) i El ressò entre la boira (2017), i de la sèrie d’articles Bilbilitanos en la història (2016), totes elles publicades per Pregunta Edicions.

Vam acudir de la millor manera per desitjar Bon Nadal i un Millor any 2021, és d’agrair als que segueixen ocupant un espai en el nostre cor.

Ricardo, aquest jove aragonès de 27 anys ha publicat a XL Semanal una carta que resumeix la necessitat de no abaixar els braços i de no perdre mai de vista el més important de la vida.

La carta diu:

Gairebé tota la meva generació té una vivència infantil comú: els afartaments forçosos a casa dels avis. “Menja-te’l, que mai se sap quan pot venir una altra guerra” solia dir la meva àvia, encara que fos un sol cigró el que em deixava al plat. El trauma col·lectiu d’aquella generació va ser la fam, i per això atresoraven provisions, cada ocasió d’alimentar era com si fos l’última i veien en cada taula plena, un privilegi.

Mentrestant nosaltres, capaços de buidar sense remordiments mitjana nevera a les escombraries, vam créixer en una bombolla de presumpta seguretat en què, estàvem convençuts, mai passaria res. Ara rebem la nostra primera gran ferida: aquesta pandèmia és la nostra guerra, la nostra fam és de contacte, i creixen els nostres traumes d’aïllament i distància. Per això em pregunto si ens convertirem en previnguts atesoradores d’afecte i dedicarem als nostres néts frases com: “abraça’m, que mai se sap.”

Bellaterra. Cat dona les gràcies al veïnat de Bellaterra pel vostre escalf, tot desitjant que el més aviat posible podrem abraçar al nostres estimats i viure una vida normal.

Cuidem-nos força i salut!

Read Full Post »