Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘El Vendrell’

El nou museu d’interès nacional iniciarà l’1 de febrer un projecte de restauració i renovació museogràfica

CD de Pau Casals |BELLATERRA MÚSICA

La col·lecció permanent es tancarà fins a l’octubre, però en quedarà oberta la sala polivalent

El Museu Pau Casals del Ven­drell (Baix Penedès) ini­ciarà el dilluns 1 de febrer un impor­tant pro­jecte de res­tau­ració de l’edi­fici històric i els jar­dins, i també de reno­vació muse­ogràfica, coin­ci­dint amb el 20è ani­ver­sari de la seva inau­gu­ració i amb la recent decla­ració com a museu d’interès naci­o­nal per part del govern de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya. L’expo­sició per­ma­nent estarà tan­cada al públic fins a la fina­lit­zació de les obres de reno­vació, pre­vista per a l’octu­bre del 2021, però sí que es podrà visi­tar l’expo­sició 100 anys de l’Orques­tra Pau Casals. Excel·lència musi­cal i com­promís social a la sala poli­va­lent, i també esta­ran ober­tes la recepció, la botiga i, a par­tir del juny, el jardí.

Amb aquesta ambi­ci­osa reno­vació, el museu es vol situar com un refe­rent museístic, a escala naci­o­nal i inter­na­ci­o­nal, per pro­moure el lle­gat musi­cal, humà i de lluita per la pau del gran músic català Pau Casals (1876-1973). L’any vinent també es com­me­mo­rarà el 50è ani­ver­sari del seu cèlebre dis­curs a les Naci­ons Uni­des, el 24 d’octu­bre del 1971, ini­ciat amb la frase “I’m a Cata­lan”.

Detall del llibre de la biografia de Pau Casals per Elisa Vives de Fabregas (1966)

“Mal­grat la situ­ació pro­vo­cada per la crisi sanitària, aquest any l’equip del museu hem fet un esforç per seguir pro­gra­mant acti­vi­tats que pro­mo­guin el valuós lle­gat de Pau Casals. Per això, estem molt agraïts per l’opor­tu­ni­tat de poder començar l’any 2021 amb un pro­jecte que ens per­metrà posi­ci­o­nar el Museu Pau Casals i la loca­li­tat del Ven­drell com un refe­rent d’inno­vació cul­tu­ral en l’àmbit naci­o­nal i inter­na­ci­o­nal”, va dir ahir la direc­tora del Museu Pau Casals , Núria Balles­ter, acom­pa­nyada en la pre­sen­tació del pro­jecte per Jordi Pardo, direc­tor gene­ral de la Fun­dació Pau Casals. Finançat per la Gene­ra­li­tat, la Dipu­tació de Tar­ra­gona i l’Ajun­ta­ment del Ven­drell, el pro­jecte pre­veu una remo­de­lació inte­gral del museu, que, a més de la res­tau­ració de l’edi­fici –Pau Casals el va fer cons­truir el 1910 al pas­seig marítim de Sant Sal­va­dor i hi va viure fins al 1939, quan va mar­xar a l’exili–, com­por­tarà una pro­funda actu­a­lit­zació de la muse­o­gra­fia i la digi­ta­lit­zació i la pro­ducció de nous con­tin­guts, per apro­par el lle­gat del músic a les noves gene­ra­ci­ons. El 1976 es va inau­gu­rar la casa com a museu i el 2001 es va reha­bi­li­tar l’edi­fici i es va inau­gu­rar l’actual pro­jecte muse­ogràfic. En aquests 20 anys han pas­sat pel museu més de 350.000 visi­tants.

La nova inter­venció arqui­tectònica haurà de resol­dre els pro­ces­sos de degra­dació de l’edi­fici, rela­ci­o­nats amb la seva ubi­cació davant de la platja, i també es recu­pe­ra­ran les arqui­tec­tu­res ori­gi­nals de la casa. La nova muse­o­gra­fia per­metrà que el visi­tant gau­deixi de la música de Pau Casals d’una manera més emo­tiva.

Font: El Punt Avui. Xavier Castillon

Read Full Post »