Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 24/11/2021

La història de la presència del català a la nostra escola és, sens dubte, un reflex clar de la història política i social que han viscut els territoris de parla catalana.

Norma emprenyada

En aquest sentit, la pèrdua de poder polític de l’antiga Corona catalanoaragonesa (segles xv i xvi) i la posterior dependència, cada cop més accentuada, a una corona espanyola identificada amb Castella, va comportar pràcticament des del primer moment l’existència d’escoles en llengua castellana per a les elits del país: Sant Pau de València (1544), Monti-sion (1561) i Sant Martí (1630) de Mallorca, Sant Miquel (1588) de l’Alguer (la ciutat catalana de Sardenya), Sant Llorenç (1601) de Perpinyà, i Betlem (1545) i Cordelles (1636) de Barcelona, centres regentats pels jesuïtes, es convertiren en nuclis de castellanització. De fet, quan una part de Catalunya passa a la monarquia francesa arran del Tractat dels Pirineus (1659), els jesuïtes, que s’encarregaven de l’ensenyament secundari, formaran els nois de la burgesia i de la noblesa nord-catalana en francès. L’objectiu, com recordava el 1914 el pare Philippe Torreilles a La diffusion du français à Perpignan après l’annexion (1660-1700), era clar: ensenyar a pensar, a parlar i a decidir en francès…

Sigui com sigui, però, la llengua de la immensa majoria de la població continuà sent únicament el català, com ho demostren tots els escrits de l’època i el fet que la doctrina al conjunt del país es continuà ensenyant en la nostra llengua.

Durant els segles xviii i xix, Europa es transforma i els grans estats es comencen a definir. És en aquest context en què neix la institució escolar, tal com, més o menys, l’entenen actualment. En no disposar d’Estat, els catalans veuen com la seva llengua és separada del tot de la vida escolar (a favor de l’espanyol, del francès i de l’italià, llengües que esdevindran de referència en els seus respectius estats).

Malgrat que les repetides prohibicions de la llengua i els càstigs que s’hi imposaven per usar-la (arreu del territori) són una demostració fefaent que la llengua continuava viva, d’una manera o d’una altra, a l’escola, és evident que el procés d’espanyolització, de francesització o d’italianització de la nostra població, si més no, en els àmbits formals, avançava paulatinament a mesura que disminuïa la població no escolaritzada.

Paral·lelament, però, algunes veus reclamen l’ensenyament en la llengua del país. Fins i tot, al final del segle xix, es crea la primera escola catalana moderna, el Col·legi Sant Jordi, fundada pel mestre i pedagog Francesc Flos i Calcat.

Durant el segle xx, cada cop que Catalunya ha recuperat part del seu poder polític s’ha recuperat, també en part, l’escola en la nostra llengua. En aquest sentit, cal recordar la feina de la Mancomunitat de Catalunya (la unió de les quatre diputacions del Principat) entre 1914 i 1923: formació de mestres en llengua, història, geografia i cultura catalanes; creació de càtedres de llengua catalana a les escoles estatals… I, evidentment, cal recordar la feina que va fer la Generalitat republicana (1931-1939): creació d’una xarxa d’escoles en les quals el català era llengua vehicular; formació de mestres; publicació de materials… Ambdues experiències van acabar quan els militars espanyols es van revoltar i van instaurar règims dictatorials basats en una concepció espanyolista de l’Estat: Primo de Rivera (1923-1930) i Francisco Franco (1936-1975).

Tot i que la segona d’aquestes dictadures va significar un dels períodes més durs i llargs de repressió de la llengua catalana i, per tant, de l’escola en català, i malgrat imposicions, repressions i, sobretot, el gran canvi sociolingüístic que es produí a les terres catalanes a causa de l’allau migratori, sense precedents, provinent d’Espanya, lentament s’inicia la represa, molt sovint clandestina, de l’ensenyament de la llengua. Als anys 60, entitats culturals, com Òmnium Cultural, i moviments de renovació pedagògica, com l’Escola de Mestres Rosa Sensat, comencen a posar les bases (una en temes lingüístics, l’altra en temes pedagògics) del que serà l’escola catalana a partir de l’arribada de la democràcia al final de la dècada dels 70.

A partir d’aquell moment, Catalunya ha estat, sens dubte, la part dels Països Catalans en què hi ha hagut el consens polític i social més ampli (fins i tot més que Andorra, l’únic territori de parla catalana fins al moment independent) a l’hora de fer del català la llengua primera (i principal) del sistema educatiu.

S’ha de recordar que és un model sorgit d’una decisió democràtica. D’entrada, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 va establir el català com a llengua pròpia i oficial (en aquest segon cas conjuntament amb l’espanyol). Per aconseguir anivellar la situació de les dues llengües oficials, i tenint present que la situació de la llengua catalana, a tots els nivells, era clarament i indiscutible inferior al castellà (es parla concretament de situació precària, fent servir el terme que apareix al preàmbul de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya), es va fer del català la llengua pròpia, primera podríem dir-ne, d’alguns àmbits públics: toponímia, administració pública de Catalunya, mitjans de comunicació de titularitat pública (catalana) i ensenyament no universitari. Cal recordar que la Llei va ser aprovada per 105 vots a favor, cap voten contra i només 1 abstenció. Es tractava d’una llei aprovada per tots els partits amb representació parlamentària (CiU, PSC, PSUC i UCD), tret del Partido Socialista de Andalucía, que després desapareixeria del panorama polític català.

Català a l’escola|CESC

El procés que s’ha seguit des d’aleshores en el camí de fer del català la primera llengua de l’ensenyament a Catalunya el  podem dividir en cinc grans etapes:

1. La de la implantació de l’ensenyament del català (1978-1983), en plena transició política democràtica de l’Estat espanyol, després de la mort del dictador Francisco Franco. La incipient Administració autònoma catalana va aconseguir que s’impartissin tres hores setmanals obligatòries de llengua catalana. El 1983 un 90% de l’alumnat de parvulari i educació primària ja feia classes de la nostra llengua.

2. La implantació progressiva de l’ensenyament en llengua catalana. És un període que comença amb l’aprovació de la ja esmentada Llei de normalització lingüística del 1983, que va significar, a grans trets: fer del català la llengua pròpia de tot l’ensenyament; reconèixer el dret dels infants a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja fos aquesta el català o el castellà,; fer que  la llengua catalana i la llengua castellana fossin ensenyades obligatòriament a tots els nivells de l’ensenyament no universitari; no separar l’alumnat per raó de llengua; i garantir que tots els infants de Catalunya, qualsevol que fos la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, havien de poder utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final dels estudis bàsics.

L’èxit social d’aquesta aposta educativa fou indiscutible, ja que tenia el suport de la pràctica totalitat de les forces polítiques i socials de Catalunya, i es va poder veure com contextos majoritàriament castellanoparlants (amb del 70% d’alumnat castellanoparlant) s’acollien, amb poquíssimes resistències, a l’anomenat Programa d’Immersió Lingüística, que garantia l’ús del català com a llengua d’ensenyament, especialment en els primers anys d’escolarització. Segons dades del Departament d’Ensenyament, el curs 1992-1993, el català era ja la llengua vehicular d’un 72,9 % dels centres d’educació infantil i primària de Catalunya (un 23,6% feien ensenyament en català i en castellà, i només un 3,4% feina ensenyament únicament en castellà).

Cal destacar la immensa feina que es feu per reciclar lingüísticament diverses desenes de milers de mestres i professors de tot Catalunya (més de 50.000 mil!). Aquesta tasca comptà amb el suport tant de les universitats catalanes com dels sindicats de professorat.

3. L’extensió del model de conjunció en català. Comença el curs 1992-1993, amb l’aprovació dels currículums que emanaven de la Llei orgànica estatal d’ordenació general del sistema educatiu (1990), que a Catalunya es desplega mitjançant decrets que estableixen l’ordenació dels ensenyaments no universitaris. Es va dictaminar que el català s’utilitzaria normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en tots aquests nivells. Per tant, es  va apostar per un model lingüístic escolar únic. Tot i això, continuaven estant vigents dos dels principis de l’etapa anterior: el dret a demanar els primers ensenyaments en castellà (cosa la qual cada cop feien menys famílies) i l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat tingués el mateix domini dels dos idiomes oficials en acabar l’ensenyament obligatori. És l’època de consolidació del català com a llengua usada normalment en el sistema educatiu.

4. L’allau migratori procedent d’arreu del món que va arribar a Catalunya al començament del segle XXI (es va passar de 24.787 alumnes de nacionalitat estrangera el curs 2000-2001 a 155.845 el curs 2009-2010) va provocar una certa sacsejada del model lingüístic de l’escola catalana.

La resposta de l’administració catalana va ser la creació de programes específics en i de llengua catalana per atendre aquest alumnat (no fer-ho hagués provocat, pràcticament segur, la castellanització consegüent de moltes aules del país): la creació dels tallers d’adaptació escolar –TAE– (a l’època darrera de CiU) i el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (impulsat per ERC en el marc del primer govern tripartit), amb la creació de més de 1000 aules d’acollida, en són els màxims exponents. La nova realitat del país fa que el 2007 la conselleria d’Educació, dirigida en aquell moment pel socialista Ernest Maragall, iniciï un Pla d’Actualització del Programa d’Immersió Lingüística, el qual havia de donar resposta a la nova realitat sociolingüística del país tant a l’ensenyament primari com al secundari.

En aquest període, a més, es comença a plantejar seriosament i d’una forma més o menys generalitzada fer continguts curriculars en anglès o francès tant a primària com a secundària (mitjançant programes de tractament integrat de llengua i continguts).

5. El 2010, la sentència del Tribunal constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de 2006 i, en concret, contra el fet que el català sigui l’única llengua vehicular del sistema educatiu a Catalunya i que s’hagi de tendir, en aquells casos en què el català es consideri normalitzat, cap a un percentatge similar de classes en les dues llengües oficials, i, evidentment, les sentències que en deriven, sembla que han obert un nou escenari legal per a la presència del català al nostre sistema educatiu. No cal dir, però, que desitjaríem poder tancar aquest període dient que només ha estat un impàs legal… i que, finalment, l’escola a Catalunya continuarà sent el que democràticament s’ha decidit des del Parlament de Catalunya…, però els atacs del Govern espanyol (tant polítics com jurídics) han continuat fins al 2015. D’alguna manera, és com si es volgués retrocedir trenta anys enrere.

En aquest sentit, es pot afirmar que ha començat una autèntica batalla jurídica (i mediàtica) per tal de reintroduir el castellà com a llengua vehicular. Una batalla que només pot acabar de dues maneres: o admetent que el castellà també és llengua vehicular, encara que només ho sigui parcialment, o blindant la vehicularitat del català, que només sembla possible en un marc legal diferent al que actualment ens dóna l’Estat espanyol.

I tota aquesta ofensiva contra el fet que el català sigui primera llengua a l’escola a Catalunya es fa malgrat que es tinguin informes oficials, com el titulat La Evaluación General de Diagnóstico 2010[1], publicat pel Ministerio de Educación de l’Estat, en què se’ns confirma que la competència lingüística en castellà de l’alumnat de Catalunya és a la mitjana de l’Estat i, fins i tot, per sobre de comunitats “monolingües” com Canàries, Extremadura o Andalusia, o de comunitats “bilingües” on el castellà té una presència més important com a llengua vehicular (Balears, Galícia, Comunitat Valenciana).

Finalment, recordar que l’actual sistema educatiu a Catalunya ha garantit la igualtat d’oportunitats (en aquest cas lingüístiques) a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes de Catalunya que en aquestes dècades darreres han passat pel sistema educatiu obligatori. Tothom que ha estat escolaritzat és capaç d’entendre, escriure, llegir i parlar  tant el català com el castellà, i això independentment de l’origen lingüístic familiar. En aquest sentit, dades com les del Baròmetre de la comunicació i de la cultura[2] ens confirmem que el coneixement de la llengua castellana és pràcticament total en el conjunt de la població catalana.

Per això és un model elogiat pel Grup d’Alt Nivell sobre Multilingüisme, que la Comissió Europea va crear el 2005, però això no sembla importar-li gaire al Govern espanyol: garanteix el coneixement i la continuïtat històrica de la llengua pròpia sense deixar de banda el coneixement de la llengua de l’Estat, en aquest cas el castellà, i, en les generacions més joves, facilita l’aprenentatge d’una o dues llengües estrangeres.

El que sí que sembla clar, sobretot si es compara la nostra situació amb la que s’ha viscut al País Valencià o a la Franja (i, d’alguna manera, en els anys darrers a les Illes Balears), és que si el català no és la llengua primera de l’ensenyament, la llengua de referència, difícilment se’n podrà garantir la continuïtat històrica. Al País Valencià, per exemple, només els nois i les noies que han seguit l’ensenyament en la nostra llengua poden expressar-se en català i castellà, independentment de l’origen lingüístic familiar, mentre que, en les línies en castellà, els nens de llengua familiar catalana parlen ambdues llengües, mentre que els qui són de llengua castellana (o d’una altra llengua) rarament podran usar amb normalitat la llengua catalana… La llengua de l’escola ha de garantir les mateixes oportunitats per a tothom, no les ha de restar…

Font: Pere Mayans, Vilaweb

Read Full Post »

Des de Bellaterra. Cat esperem que s’assoleixi, perquè l’aigua és vida!!

AGUA! Obriu el vídeo de Manolo García i Elefantes, és preciós!! 👇

Per cada visualització d’aquesta cançó de Manolo García i Elefantes, Oxfam Intermón obtindrà aigua per als seus projectes (per aconseguir 1L d’aigua calen 18 visualitzacions).  Comparteix-ho entre els teus contactes per aconseguir que les persones més vulnerables puguin accedir a l’aigua potable

Manolo García i Elefantes|CEDIDA

Lletra de la cançó AGUA

Camino almanante al
Montaña, bosque y sedal
Mentirle a los mapa
Dejarlo todo atrás

El río es un dios líquido
Plata mojada
Furia serena
Y calma desbocada

Si me faltas tú
No hay luz ni hay ciencia
Si me faltas tú
Me ahogo en tu propia ausencia

Aah aahh agua
Aah aahh agua
Aah aahh agua
Poema en el cristal

Los dueños de la suerte
Quieren ponerla a sus pies
Sus grifos de oro sirven para calmar la sed
Solo al más fuerte

No hay llantos de sirena
Que curan heridas
Monedas que lo que compran, envenenan
Día tras día

Si nos faltas tú (Uhh ah)
No hay luz ni hay ciencia
Si nos faltas tú
Firmamos nuestra sentencia

Aah aahh agua
Aah aahh agua
Aah aahh agua
Poema en el cristal

Fuerte o ídolos
Limpia y clara
Lo sabe todo
Pero no sabe nada
Es como la vida
Dulce y salada

El futuro desierto
Y una cuenta atrás
Si nos falta el agua

Aah aahh agua
Aah aahh agua
Aah aahh agua
Aah aahh

Compositors: Juan Manuel Alvarez Puig Lletra de Agua © Hook Ediciones Musicales S L

Font: Oxfam Intermón, Musixmatch,

Read Full Post »

Seguint el consell de Tarradellas: dieta de gripaus pels polítics by Ferreres

Original by Farreres

Miquel Ferreres es va formar a l’Escola de la Llotja, des del 1975 es dedica professionalment al dibuix humorístic en diversos diaris i revistes. Va començar la seva carrera al diari El Correo Catalán a mitjans dels setanta i ha col·laborat amb un bon nombre de revistes i publicacions (El Jueves, El Be negre amb potes rosses, El Triangle, Econòmics, El Papus, El Temps, Diari de Barcelona, Avui, El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya) i des de març de 2018 a l’Ara.

Miquel Ferreres és un dels millors caricaturistes catalans actuals, que no busca només que el lector rigui amb els seus dibuixos sinó que, a més, hi trobi algun missatge. És un dibuixant que sap combinar modernitat i classicisme (rebutja el retolador i encara fa servir plomí i tinta xinesa). En moltes de les figures dels seus personatges hi reflecteix els trets més característics dels seus amics i els situa al bell mig de l’acció.

Miquel Ferreres pintant una de les seves vinyetes|Adrià Costa

Biografia de Miquel Ferreres i Duran

Miquel Farreres i Duran (Barcelona, 1949) diu que va heretar l’afició pel dibuix de la seva mare i l’esperit crític del seu pare. De jove va estudiar grafisme i va anar a l’Escola de la Llotja de Barcelona. L’any 1975 ja dibuixava al diari El Correo Catalán i, com que els seus dibuixos i caricatures hi destacaven, molt aviat li van sortir feines a diversos mitjans. Ha col·laborat amb diaris com l’Avui, El País o l’edició en català del Diari de Barcelona, en revistes d’humor en català com els efímers ‘Amb potes rosses’ (1979) i El Drall (1988) o en castellà com El Papus o El Jueves. També ha col·laborat amb setmanaris d’informació en català com la valenciana El Temps i la barcelonina El Triangle.

Va saltar a la fama pels seus incisius acudits a La Vanguardia, pel que va fitxar l’any 1989 i on hi va treballar vuit anys caricaturitzant els personatges de l’actualitat. Fou caricaturista del programa de televisió “Tribunal popular”. L’any 1997 va deixar la Vanguardia, segons va dir ell entre d’altres motius per falta de llibertat “És molt difícil de treballar amb idees i que te les vagin tombant, que te les vagin segant. I, sobretot, que un cop publicades –sense que hi hagi hagut cap entrebanc per a fer-ho– surtin amb ciris trencats perquè hi ha un senyor que ha telefonat i s’ha queixat… i fins al febrer del 2018 publicà diàriament la secció “A la rereguarda” d’El Periódico de Catalunya.

A més, ha pronunciat conferències, ha fet cartells (com el de la Festa Major de 2002 de Terrassa).

El febrer de 2018, segons el diari per qüestions d’estructuració de l’empresa, és acomiadat d’El Periódico. L’humorista havia estat especialment crític amb la repressió aplicada per l’Estat contra l’independentisme a partir de l’1-O. Només feia unes setmanes havia col·laborat en una iniciativa de la publicació Illegal Times, amb les il·lustracions de més de vint dibuixants de tot el món, on es denunciava la vulneració de drets en general, però més en particular la vulneració de la llibertat d’expressió a Catalunya.[6][7] A partir de l’1 de març de 2018 Ferreres passa a formar part del Diari ARA, amb la publicació d’una vinyeta diària.

Premis

2003)  Premi Gat Perich
(1996)  Premi Ciutat de Barcelona

Font: Wikipèdia, Adrià Costa

Read Full Post »