Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 25/08/2020

Després de 6 mesos d’espera, Cerdanyola ha respòs parcialment als diferents temes que el veïnat de Bellaterra, va exposar a la reunió del passat 20/02/2020.

La bellaterrenca Laura Ruiz exposant els 12 grups de demandes del veïnat de Bellaterra als representant de l’Ajuntament de Cerdanyola, el 20 de gener de 2020 | ARXIU BELLATERRA. CAT

A l’enllaç de sota podeu veure totes les intervencions de la trovada del veïnat de Bellaterra amb l’Ajuntament de Cerdanyola (20 gener 2020)

3.-TRÀNSIT: PERILL I CONTAMINACIÓ

Km 3 de la carretera de Bellaterra BV-1414 |ARXIU BELLATERRA. CAT

Carretera BV-1414 de Bellaterra:

Competència de la Diputació de Barcelona. Les vies que conformen la xarxa bàsica permeten els desplaçaments de major longitud dins de la zona urbana, unint sectors i assegurant la connectivitat entre la ciutat i la xarxa exterior. És la via d’accés per entrar i sortir del barri.Es pot pacificar però per fer trams de sentit únic caldria una variant alternativa amb funció de xarxa bàsica. La reparació i conservació de voreres és competència de l’EMD.

Pilones al Camí Antic de Sant Cugat |ARXIU BELLATERRA. CAT

Camí antic de Sant Cugat:

Les vies col·lectores formen la part estructurant de la xarxa secundària i garanteixen els desplaçaments a l’interior de les cèl·lules. Recullen els fluxos interns de les vies de servei i asseguren la connexió amb la xarxa bàsica.

Pilones. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 25 de setembre de 2019 va ordenar la desactivació de les pilones instal·lades i la retirada de la senyalització vertical.La secció del vial no permet de forma genèrica l’ampliació de l’espai destinant als vianants i un cordó d’aparcament al llarg del Camí antic de Sant Cugat. Caldria prioritzar l’ampliació de voreres.

Carrer Pin i Soler de Bellaterra |Google Maps

Carrer Pin i Soler:

El carrer disposa d’elements de pacificació del trànsit d’asfalt per evitar l’excés de velocitat, la conservació dels quals correspon a l’EMD.

Manca bona senyalització davant les escoles:

L’EMD exerceix la competència de regulació i d’ordenació del trànsit de vehicles i persones dins del seu nucli d’actuació.

4.- CONNEXIÓ AMB CERDANYOLA. BUSOS.Busos línia SU2:

La línia urbana SU2 transcorre entre Bellaterra i Can Cerdà passant pel centre ciutat. La línia registra una demanda molt reduïda perquè travessa zones de reduïda densitat de població, on la demanda potencial no és suficient per garantir una bona efectivitat del servei. No obstant això, quan de detecta problemes de capacitat en alguna franja horària es demana a l’empresa que incrementi el nombre de places.

Bus 648 a la Parada de la Plaça del Pi de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

Busos línia 648:

La línia interurbana 648 Montcada – Bellaterra té expedicions cada hora des de la plaça del Pi amb diverses parades en el seu recorregut per la trama urbana. Es tracta d’un servei interurbà titularitat de la Generalitat de Catalunya.La configuració del barri fa difícil establir un punt de regulació al final de línia. Es revisarà i, si s’escau, es senyalitzarà la corresponent reserva.

Plaça del Pi de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

8.- APARCAMENT A LA PLAÇA DEL PI

Davant les reivindicacions dels comerciants per la situació de l’estacionament al voltant de la pl. del Pi a Bellaterra s’estableix una zona regulada mitjançant estacionament amb horari limitat gratuÏt amb senyalització de l’hora d’arribada per garantir la rotació dels estacionaments.Aquesta actuació va ser consensuada entre els comerciants, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La regulació s’inicià el 20 de maig de 2019 amb la presència d’agents cíviques de la ciutat informant als usuaris del funcionament de la zona regulada.Tant la senyalització com el tiquet habilitant estableixen un temps màxim d’estacionament de 30 minuts els laborables i festius amb horari comercial en horari de 9 a 14 i de 17 a 20 hores. La Policia Local exerceix les competències coercitives i les mesures cautelars previstes a la normativa reguladora.

9.- DEIXALLES. NETEJA

La Brigada de l’EMD de Bellaterra coordinant les feines durant la tempesta Gloria | ARXIU BELLATERRA. CAT

Parcel·les particulars no construïdes que cal desbrossar

Qualsevol ciutadà es pot adreçar a mitjançant instància a l’Ajuntament (o a l’EMD i aquesta dóna trasllat a l’Ajuntament) per denunciar el mal estat de qualsevol parcel·la.
L’Ajuntament és qui requereix a la propietat perquè mantingui la parcel·la en condicions.

11.- MODERNITZACIÓ 1.0

Projecte peatotal de l’EMD per la Plaça del Pi, i desviament de la BV-1414 de Bellaterra|CEDIDA

Per les característiques de la trama viària a Bellaterra dificilment es pot establir un carril bici/patinet si no és mitjançant coexistència en zona 30 (limitació de velocitat). En quant als aparcaments segurs a l’estació i possibles punts de recàrrega elèctrica per a vehicles s’estudiarà la seva viabilitat.

Segons comunica la coordinadora bellaterrenca Laura R. al veinat, no té més respostes de l’Ajuntament de Cerdanyola. Diu que les va demanant i Cerdanypla les van donant quan poden, o quan en tenen vàries alhora.

Read Full Post »

La Plaça del Pi de Bellaterra té uns 1500 m2 d’extensió. Està dedicada al pi desaparegut que estava situat al centre de la plaça fins 1996, quan es va remodelar totalment, això sí, sense la visió de futur de recuperar-la pels vianants.

Placa de la Plaça del Pi de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

És la Plaça Major de Bellaterra on es troba l’estació dels FGC (oberta l’any 1930), i la majoria de comerços del poble. La travessa la carreterra BV-1414, i el govern de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra té presentat un projecte per recuperar-la totalment i fer-la peatonal pel veinat, amb una ampliació fins els 3.200 m2

Projecte peatonal de l’EMD per recuperar pel veinat la Plaça del Pi de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

Curiós que el dibuix de la placa no estigui dedicat al detall del pi i en canvi aparegui dibuixada la llentiscle (Pistacia lentiscus, lentisco)

Pi (Pinus)
Origen: Regió mediterrània.
Descripció:
Arbre perennifoli que pot arribar als 20-25 m d’alçada.
La capçada és densa i arrodonida, agafant forma de para-sol.
El tronc puja recte i es divideix en branques gruixudes; l’escorça és de color marró rogenc i es va esquerdant amb el pas del temps.
Les fulles tenen forma d’agulla, estan agrupades de dos en dos, són gruixudes i fan 10-15 cm de longitud. Són de color verd intens i acaben en punxa.

Floració: Floreix durant els mesos d’abril i maig.
Les flors masculines són grogues les femenines formen cons que miren cap a dalt.
Fruit:
El fruit, la pinya, és grossa, de forma ovoide i va passant del color verd al color marró; fa entre 8 i 14 cm.
Madura al tercer any; llavors cauen els pinyons, els quals són comestibles i estan protegits per una forta closca; fan 15-20 mm de longitud.

Reproducció: Es reprodueix per llavors.
Hàbitat: Viu a la terra baixa ocupant les zones pedregoses i sorrenques; fa boscos en comarques properes al mar i és més rar en les comarques interiors.
Resisteix bé els vents.
Altres informacions:
Els pinyons són molt estimats per la seva qualitat.

És el pi més resistent als incendis forestals per la seva escorça gruixuda i per la capçada que queda allunyada del terra, la qual cosa permet que en molts casos el foc passi per sota.
Les pinyes, sense pinyons, són emprades com a combustible.
La fusta és utilitzada en construcció i fusteria.

Plànol oficial de Bellaterra |CEDIT EMD BELLATERRA

Font: Gencat, xtec

Read Full Post »