Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 29/04/2023

Joglars presenta ¡Que salga Aristófanes!, un retorn als orígens de la comèdia i la defensa de la llibertat d’expressió amb una dramatúrgia contemporània que combina música, dansa, literatura i visual. No estem en un joc de bo i dolent, ni en la determinació de la moral a seguir, intentem il·luminar la falsedat.

Dimecres a dissabte: 20:00 h. Diumenge: 18:00 h. Del 3 al 7 de maig del 2023

Els Joglars tor­nen a Bar­ce­lona. La com­pa­nyia tea­tral actuarà als esce­na­ris de la capi­tal del Prin­ci­pat amb ¡Que salga Aristófanes! per cele­brar el 60è ani­ver­sari, amb una funció diària al tea­tre Apolo del 3 al 7 de maig. L’obra pretén fer un al·legat a favor de la lli­ber­tat d’expressió amb la història d’un catedràtic que pateix un escarni públic i acaba inter­nat en un cen­tre de ree­du­cació psi­co­cul­tu­ral. Un cop està tan­cat, s’ima­gina la figura del còmic i escrip­tor de comèdies de l’Antiga Grècia ano­me­nat Aristòfanes, que agafa com a refe­rent de lli­ber­tat. En la inter­pre­tació, s’hi bar­re­gen la música, dansa i art visual, a més de diàlegs far­cits de sàtira.

Una de les esce­nes més sig­ni­fi­ca­ti­ves és un camp de mines, en què cada mina sim­bo­litza una de les ofen­ses que limi­ten la lli­ber­tat artística, segons parau­les de la sòcia de la com­pa­nyia Dolors Tomeu. En la pre­sen­tació de l’espec­ta­cle d’aquest dijous, ha afir­mat que pre­te­nen cri­ti­car les polítiques de can­cel·lació con­tra molts artis­tes, que “de vega­des poden fer que cai­guin en l’auto­cen­sura”. Tomeu ha afe­git que “quan un pensa que és millor callar per no bus­car-se pro­ble­mes, tenim un pro­blema”, en referència a la situ­ació actual de l’humor i la tendència al política­ment cor­recte. Així, ha expli­cat que Aristòfanes ha estat el refe­rent dels Joglars des de la seva cre­ació com a exem­ple de lli­ber­tat i com a cre­a­dor de la comèdia i la sàtira.

En aquest sen­tit, el direc­tor dels Joglars, Ramon Font­serè, ha cri­ti­cat el “puri­ta­nisme” actual que diu que prové de les uni­ver­si­tats ame­ri­ca­nes i ha lamen­tat que la soci­e­tat “cada vegada està més plena de tabús”. “En tot humor hi ha crítica, si no es pot cri­ti­car res, no hi ha humor”, ha dit.

L’actor Xavier Villena, amic de Bellaterra, participa a ¡Que salga Aristófanes!

Xavier Villena

La seva arribada al món del teatre va ser per casualitat,  Xavier volia dibuixar, però en no haver-hi places disponibles al centre cultural, li van proposar anar a les classes de teatre; allí va conèixer facetes increïbles que no se li havien passat mai per la imaginació, i un dia se li va creuar pel seu camí LA MASCARA, magistralment utilitzada per Manel Barceló. A més de tota aquesta aventura….es dedicaria també en cos i ànima a aquest objecte tan captivador. Això va alimentar les seves ànsies de buscar altres models a seguir i se li van creuar a la seva vida Comediants, La Cubana, El Tricicle, La Fura del Baus, Ferruccio Soleri, Antonio Fava, Donato Sartori, Giorgio Strehler i Els Joglars i el seu gran mestre Albert Boadella .

Ha dedicat ja més de 25 anys a formar infinitat d’alumnes al món del teatre i en el moviment i construcció de la màscara. Sempre ha pensat que a la màscara se l’ha de mirar de genolls.

“Xavier Villena és un autèntic professional de la màscara que coneix perfectament el seu llenguatge” Albert Boadella

Font: El Punt Avui, Xavier Villena,

Read Full Post »

“Esperem que tots els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, a Bellaterra, reclamin en els seus programes el compliment d’aquesta vigent Llei de Memòria Democràtica

Josep Maria Marcet (alcalde franquista de Sabadell,1940-1960) i Joan Baptista Viza, lluitador franquista des de Burgos, 1936-1939)|BELLLATERRA.CAT

Bellaterra.Cat torna a assenyalar i exigir que es retiri del nomenclator de l’EMD de Bellaterra, carrers existents amb noms franquistes, com ara: Josep Maria Marcet i Joan Baptista Viza.

“Demanem que es deixin d’emparar noms vinculats amb la dictaduta de Franco i demostrin que són demòcrates en els fets i en les formes”,

Aquesta entitat cívica informativa creada al poble de Bellaterra el 2009, ha insistit i reclama a Ramon Andreu Atik, president de l’EMD de Bellaterra (Partit polític Gent X Bellaterra), que apliqui la Llei de la Memòria Històrica i Democràtica vigent, ( Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, BOE, eliminar els noms dels carrers de Bellaterra que encara conserven referències de la Dictadura franquista.

Aprofitant l’exhumació d’altres dictadors, com Miguel Primo de Rivera (fundador de la Falange), i Queipo de Llano (45.000 afusellats a Andalusia), i en compliment de la llei de Memòria Democràtica. Recordem als governs municipals de Cerdanyola del Vallès i EMD de Bellaterra, governat per Gent X Bellaterra i PSC, que també han de complir la llei. Fa un temps ho varem sol·licitar personalment a Pedro Sánchez, (President del Govern d’Espanya), i posteriorment a David González, (regidor de relacions amb Bellaterra).

Aquesta dignificació de la nostra democràcia encara no ha arribat a Bellaterra, ja que encara porten nom de persones vinculades a la dictadura de Franco, que personalment van lluitar amb armes contra la República Espanyola, votada democràticament pel poble. Resulta incongruent que eduquem els nostres fills, transmetent-li valors com el respecte, la igualtat, la democràcia, etc. passejant per carrers que porten el nom de persones que van atemptar contra aquests valors”FACTA NON VERBA X BELLATERRA!

Però és que a més, quan aquest mitjà informatiu, Bellaterra.Cat “Sense ànim de lucre”, ho va sol·licitar a Ramon Andreu Atik, (President de l’EMD), aquest va passar la parata calenta als veïns d’aquests carrers, perquè recullin signatures, com van fer per a l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat del Vallès. En democràcia cal actuar i no amagar-se darrere dels despatxos oficials i les seus polítiques.

Read Full Post »