Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘¡Que salga Aristófanes!’

Joglars presenta ¡Que salga Aristófanes!, un retorn als orígens de la comèdia i la defensa de la llibertat d’expressió amb una dramatúrgia contemporània que combina música, dansa, literatura i visual. No estem en un joc de bo i dolent, ni en la determinació de la moral a seguir, intentem il·luminar la falsedat.

Dimecres a dissabte: 20:00 h. Diumenge: 18:00 h. Del 3 al 7 de maig del 2023

Els Joglars tor­nen a Bar­ce­lona. La com­pa­nyia tea­tral actuarà als esce­na­ris de la capi­tal del Prin­ci­pat amb ¡Que salga Aristófanes! per cele­brar el 60è ani­ver­sari, amb una funció diària al tea­tre Apolo del 3 al 7 de maig. L’obra pretén fer un al·legat a favor de la lli­ber­tat d’expressió amb la història d’un catedràtic que pateix un escarni públic i acaba inter­nat en un cen­tre de ree­du­cació psi­co­cul­tu­ral. Un cop està tan­cat, s’ima­gina la figura del còmic i escrip­tor de comèdies de l’Antiga Grècia ano­me­nat Aristòfanes, que agafa com a refe­rent de lli­ber­tat. En la inter­pre­tació, s’hi bar­re­gen la música, dansa i art visual, a més de diàlegs far­cits de sàtira.

Una de les esce­nes més sig­ni­fi­ca­ti­ves és un camp de mines, en què cada mina sim­bo­litza una de les ofen­ses que limi­ten la lli­ber­tat artística, segons parau­les de la sòcia de la com­pa­nyia Dolors Tomeu. En la pre­sen­tació de l’espec­ta­cle d’aquest dijous, ha afir­mat que pre­te­nen cri­ti­car les polítiques de can­cel·lació con­tra molts artis­tes, que “de vega­des poden fer que cai­guin en l’auto­cen­sura”. Tomeu ha afe­git que “quan un pensa que és millor callar per no bus­car-se pro­ble­mes, tenim un pro­blema”, en referència a la situ­ació actual de l’humor i la tendència al política­ment cor­recte. Així, ha expli­cat que Aristòfanes ha estat el refe­rent dels Joglars des de la seva cre­ació com a exem­ple de lli­ber­tat i com a cre­a­dor de la comèdia i la sàtira.

En aquest sen­tit, el direc­tor dels Joglars, Ramon Font­serè, ha cri­ti­cat el “puri­ta­nisme” actual que diu que prové de les uni­ver­si­tats ame­ri­ca­nes i ha lamen­tat que la soci­e­tat “cada vegada està més plena de tabús”. “En tot humor hi ha crítica, si no es pot cri­ti­car res, no hi ha humor”, ha dit.

L’actor Xavier Villena, amic de Bellaterra, participa a ¡Que salga Aristófanes!

Xavier Villena

La seva arribada al món del teatre va ser per casualitat,  Xavier volia dibuixar, però en no haver-hi places disponibles al centre cultural, li van proposar anar a les classes de teatre; allí va conèixer facetes increïbles que no se li havien passat mai per la imaginació, i un dia se li va creuar pel seu camí LA MASCARA, magistralment utilitzada per Manel Barceló. A més de tota aquesta aventura….es dedicaria també en cos i ànima a aquest objecte tan captivador. Això va alimentar les seves ànsies de buscar altres models a seguir i se li van creuar a la seva vida Comediants, La Cubana, El Tricicle, La Fura del Baus, Ferruccio Soleri, Antonio Fava, Donato Sartori, Giorgio Strehler i Els Joglars i el seu gran mestre Albert Boadella .

Ha dedicat ja més de 25 anys a formar infinitat d’alumnes al món del teatre i en el moviment i construcció de la màscara. Sempre ha pensat que a la màscara se l’ha de mirar de genolls.

“Xavier Villena és un autèntic professional de la màscara que coneix perfectament el seu llenguatge” Albert Boadella

Font: El Punt Avui, Xavier Villena,

Read Full Post »