Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 22/10/2022

– SÍMBOLS CONTRARIS A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA: es retiraran els símbols “contraris a la memòria democràtica”, com escuts, insígnies, plaques i altres elements o objectes adossats a edificis públics o situats a la via pública que exalcin la sublevació militar i la dictadura.

Bellaterra segueix amb noms franquistes a les avingudes Josep María Marcet i  Joan Baptista Viza

El Boletin Oficial del Estado (BOE) va publicar el dijous 20 octubre 2022 la polèmica i discutida norma que va ser aprovada definitivament fa 15 dies amb els vots en contra de PP, Vox i Ciutadans.

La nova norma, que substitueix la Llei de Memòria de 2007, neix sota els principis de “veritat, justícia i reparació” i persegueix dignificar les víctimes oblidades, així com “evitar la repetició dels episodis més tràgics de la història”.

Així, considera un “inexcusable deure moral” polític i un “signe de la qualitat de la democràcia”, recordar, reparar i dignificar les víctimes del cop d’Estat, la guerra d’Espanya i la dictadura franquista perquè entén que “l’oblit no és opció per a una democràcia”.

Aquests són alguns dels punts més importants de la llei de Memòria Democràtica:

– EL RÈGIM FRANQUISTA ES DECLARARÀ IL·LEGAL: La llei declara il·legal tant el règim franquista com els tribunals franquistes, per la qual cosa se n’anul·len totes les condemnes.

Mercedes Pulido Jaenes i Juan de Dios Pérez Venzalá, condemnats per la dictadura franquista

– L’ESTAT ASSUMEIX LA CERCA DE LES PERSONES DESAPAREGUDES: la recerca de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura correspondrà a l’Administració General de l’Estat, sens perjudici de les competències d’altres administracions públiques.

– Per això, elaborarà un mapa de localització de persones desaparegudes i crearà un banc estatal d’ADN de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura per poder comparar perfils genètics en la identificació de restes.

– DEFINICIÓ DE VÍCTIMA: considera víctima aquella persona que hagi patit dany físic, moral o psicològic, danys patrimonials o menyscabament de drets fonamentals des del cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 fins a l’entrada en vigor de la Constitució de 1978.

Tindran dret al “reconeixement i reparació integral” per part de l’Estat, així com al “rescabalament” dels béns incautats i les sancions econòmiques produïdes per raons polítiques, ideològiques, de consciència o creença religiosa durant la Guerra Civil i la Dictadura.

– DIES DEL RECORD: es declara el 31 d’octubre com a dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop militar, la Guerra Civil i la Dictadura, i el 8 de maig com a dia de record i homenatge als homes i dones que van patir  l’exili com a conseqüència de la Guerra Civil i la Dictadura.

– VALLE DE CUELGAMUROS, NO VALLE DE LOS CAIDOS: La llei contempla la creació d’un inventari estatal de llocs de memòria democràtica entre els quals estarà l’actual Vall dels Caiguts (Madrid), que passa a denominar-se Vall de Cuelgamuros i donarà a conèixer  les circumstàncies de la construcció i el significat.

Aquí només podran jeure les restes mortals de persones mortes a conseqüència de la guerra i es reubicaran aquelles restes que ocupin un lloc preeminent al recinte, com passa amb el cas de José Antonio Primo que, després de l’exhumació de Francisco Franco, és l’única  tomba individual que roman.

A més, es modifica la denominació tradicional de l’anomenat Panteó d’Homes Il·lustres per ser anomenat Panteó d’Espanya.

– UN FISCAL DE SALA INVESTIGARÀ VIOLACIONS DE DRETS HUMANS: es crea un Fiscal de Sala per investigar violacions del dret internacional i de drets humans durant el cop d’Estat, la Guerra Civil i la Dictadura que impulsarà, a més, els processos de cerca de víctimes  .

– SÍMBOLS CONTRARIS A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA: es retiraran els símbols “contraris a la memòria democràtica”, com escuts, insígnies, plaques i altres elements o objectes adossats a edificis públics o situats a la via pública que exalcin la sublevació militar i la Dictadura.

– CENTRE DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA: es crea un Centre de la Memòria Democràtica la finalitat del qual serà la salvaguarda de la dignitat de les víctimes.

– ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ARXIUS: es garanteix el dret a l’accés lliure, gratuït i universal als arxius públics i privats sobre tots els fets ocorreguts entre el cop d’Estat de 1936 i la Transició fins a l’entrada en vigor de la Constitució  del 1978.

Els arxius i la documentació del Govern de la Dictadura que estiguin en poder d’entitats privades o persones físiques, en particular els referits al cap d’Estat, s’incorporaran al centre documental de la memòria històrica de Salamanca oa l’arxiu de l’organisme públic que es determini de  forma motivada.

– SUPRESSIÓ DE TÍTOLS NOBILIARIS DURANT LA GUERRA I DICTADURA: la llei suprimeix 33 títols nobiliaris i grandeses d’Espanya concedits entre 1948 i 1978, entre ells els de duc de Primo de Rivera, duc de Calvo Sotelo i duc de Mola.

– ACTUALITZACIÓ DELS CONTINGUTS EDUCATIUS: s’actualitzaran els continguts curriculars del sistema educatiu per a l’ESO, FP i Batxillerat per reflectir “la repressió que es va produir durant la guerra i la dictadura”.

– ESTUDI DE VULNERACIONS DE DRETS HUMANS DE 1978 A 1983: es crea una comissió que estudiï vulneracions de drets humans entre 1978 i finals de 1983 a persones que hagin lluitat “per la consolidació de la democràcia” i que assenyali “possibles vies de reconeixement i  reparació”.

– ACCIONS DE DIVULGACIÓ: l’Administració General de l’Estat promourà el coneixement de la memòria democràtica espanyola mitjançant programes específics de divulgació que inclouran el relat de les víctimes i, específicament, la memòria de les dones.

Font: BOE,

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099

Read Full Post »

Passejar sovint per Sabadell, a només 5 minuts de Bellaterra és un autèntic plaer. El seu Ajuntament finalitzarà molt aviat el remodelat Passeig de la Plaça Major.

El nou passeig de la Plaça Major de Sabadell tindrà 600 metres quadrats de zona verda i una pantalla d’aigua amb brolladors|CCMA

L’obra del Passeig està pràcticament enllestida. Aquests dies s’estan realitzant treballs de reparació de paviments malmesos a les zones properes no afectades per l’obra i en les properes setmanes s’encaren totes les tasques d’arbrat, jardineria i instal·lació de mobiliari urbà. De fet, durant la setmana vinent arribaran i es plantaran els primers arbres. Les primeres setmanes de novembre arribarà la resta d’arbres i també es plantaran els arbusts i les flors. S’ha esperat fins aquest moment perquè la tardor és l’època idònia per plantar arbres

En paraules de l’alcaldessa, Marta Farrés,

“Crec que al passeig hem fet una actuació amable i que retorna la dignitat i la vida a aquest punt tan central i important de Sabadell. No és el Passeig històric, perquè aquell és irrecuperable, però és un passeig que recupera verd, que recupera elements d’aigua amb la nova cascada, amb arbres, zones per passejar, integrant les terrasses, el transport públic, donant elements que ho fan bonic com són les fonts i la jardineria”.

Durant els primers mesos d’adaptació dels arbres al nou espai, cal tenir en compte que tindran molt poca fulla. Aquest aspecte de l’arbre no té res a veure ni amb la seva salut ni amb el seu aspecte final. De fet, els arbres s’han de plantar havent aturat el procés metabòlic de l’arbre per garantir la seva supervivència. Serà a la primavera quan es podrà observar la seva dimensió total, recuperant fulles i flors.

Tant durant l’aportació de terres de les jardineres com durant la plantació dels arbres, hi haurà algunes afectacions al trànsit. Durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre, i durant els dies 2, 3 i 4 de novembre caldrà tallar el trànsit pel Passeig i desviar els autobusos.

Pel que fa a les fonts, les setmana vinent es duran a terme els treballs d’instal·lació de les fonts i la col·locació del projector de la cortina d’aigua i un dels altaveus. L’aigua de les fonts tindrà un consum similar a la resta de fonts de la ciutat, atès que compta amb un circuit tancat que fa recircular l’aigua aconseguint una pèrdua mínima.

La primera quinzena de novembre es duran a terme tasques d’ajustament i regulació dels brolladors de les fonts. En aquesta fase es fa la neteja de les diferents cubetes i el tractament preventiu de legionel·la per tal de posar-les en marxa a partir del 26 de novembre.

Durant la setmana del 7 de novembre s’instal·laran els nous bancs i papereres, i en acabar durant aquells dies es reasfaltarà la via lateral i es duran a termes tasques de neteja de tot l’espai.

Calendari de les actuacions

-La setmana del 26 d’octubre: primera plantació d’arbres.
-La setmana del 2 de novembre: segona fase de plantació.
-Durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre, i durant els dies 2, 3 i 4 de novembre caldrà tallar el trànsit pel Passeig i desviar els autobusos.
-Del 14 al 21 de novembre acabaran d’ajustar i regular definitivament els brolladors de les fonts.
-La setmana del 7 de novembre: instal·lació de bancs i papereres.
-La setmana del 14 de novembre: Reasfaltat del vial lateral i neteja integral del passeig.

Font: Ajuntament de Sabadell, CCMA,

Read Full Post »