Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Setembre de 2019

PER HELENA FIGUEROLA

“Pla dels Estels és un intent constant de fer un abocador il·legal”

Per més vegades que el grup de neteixa de boscos recollim la brossa, és dificil evitar-ho sense actuacions legals.

Després de veure aquestes noves fotos, tenim un greu problema al Plà dels Estels. Dos vegades hem recollit la brossa: runes, rodes, plàstic, pintures… un altre vegada hem avisat als ajuntaments perque una empresa havia abocat al mig del camí.

Encara que cada vegada som més els ciutadans que ens dediquem a netejar els boscos i concretament aquesta zona, necessitem actuacions legals que ho solucionin definitivament.

El cas es que conflueixen tres ajuntaments al Plà dels Estels i no crec que torni a aconseguir tenir els tres ajuntaments a l’hora al lloc perque decideixin in situ, que recull cada un.

Jo faré un twitter a cada ajuntament per fer-ho el més public possible.

NOTA: L’última vegada que Bellaterra. Cat ho va denunciar per Twitter, va ser Sant Cugat qui va dir era territori seu i la seva responsabilitat de netejar-lo.

Read Full Post »

Ramon Andreu, president de l’EMD, secretària Bea Ripol, i els vocal de Bellaterra|BELLATERRA. CAT

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, convoco als/les membres que composen la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns dia 30 de setembre de 2019 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent

ORDRE DEL DIA: Primer.- Proposta d’acord d’aprovació dels estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018. Segon.- Ratificació del Decret de Presidència 55/2019, d’acord d’adjudicació de la contractació administrativa de la concessió del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau.

EL PRESIDENT, RAMON ANDREU ATIK Bellaterra, a 25 de setembre de 2019

Proposta d’acord d’aprovació dels estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovat en data 17 de juliol de 2019. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juliol de 2019, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determina el Capítol III secció 2ª “Estados de Cuentas Anuales de las Entidades Locales” articles 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns i Veïnes, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents estats bàsics: 1. Estats i comptes anuals: – Balanç de situació – Compte de resultats – Liquidació del pressupost.
– Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats. – Estat de tresoreria 2. Annex als estats i comptes anuals: – Balanç de comprovació – Estat de modificació de crèdit – Estat de romanent de tresoreria – Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries.

SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: – Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats – Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats – Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats. – Actes d’arqueig al final de l’exercici – Relacions nominals de deutors i creditors.

TERCER. Retre el Compte General exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l’article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a traves de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de març de 2016 (DOGC 7081 de 17 de març de 2016) relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics, que es manté vigent per al Compte General de l’exercici 2018.

Elisabeth Fernàndez Parra, titular del Bar Restaurant del Turó de Sant Pau |BELLATERRA. CAT

Expedient relatiu a la contractació administrativa de la concessió del Bar Centre Cívic Turó de Sant Pau a la Sra. Elisabeth Fernandez Parra que havia estat proposada com a adjudicatària, atès que va ser l’única oferta presentada i s’ajusta als criteris valoratius que consten al plec de clàusules administratives. Atès l’estat de l’expedient administratiu de referència. Atès la fiscalització favorable emès per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.

El President proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, el següent acord:lo

Primer.- Adjudicar al licitador Sra. Elisabeth Fernandez Parra el contracte administratiu especial de la concessió del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau tramitat mitjançant procediment obert, per un cànon anual de 3.500.- €

Segon.- Requerir a l’adjudicatari, perquè procedeixi a la formalització d’aquest contracte en el termini de deu dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de la ratificació per l’òrgan de contractació del present acord.

Read Full Post »

Els membres del grup de recerca de Plegament de proteïnes i malaltiesconformacionals de la UAB, que dirigeix Salvador Ventura.

Un projecte de la UAB per avançar en la cerca d’una teràpia efectiva contra el pàrkinson ha estat seleccionat per la plataforma Precipita per buscar finançament a través del micromecenatge.

El finançament permetrà aprofundir en l’estudi de la molècula SynuClean-D, que ja s’ha mostrat eficaç per detenir i revertir la neurodegeneració que provoca la malaltia en cultius cel·lulars i en un model animal simple.

El projecte per al desenvolupament de SynuClean-D com a molècula terapèutica per al tractament de la malaltia de Parkinson està liderat per Salvador Ventura, investigador de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La malaltia de Parkinson afecta més de 7 milions de persones a tot el món. És la segona patologia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer i actualment és incurable. Es caracteritza per l’acumulació de dipòsits de proteïnes en les neurones dopaminèrgiques (les que produeixen dopamina). Aquests dipòsits o agregats, formats principalment per la proteïna alfa-sinucleïna autoassemblada en fibres amiloides, són responsables majoritaris de la pèrdua irreversible neuronal i de l’expansió de la malaltia pel cervell.

Després d’analitzar més de 14.000 molècules, Salvador Ventura i el seu equip van identificar SynuClean-D i van demostrar la seva capacitat per inhibir l’agregació de l’alfa-sinucleïna i trencar les fibres amiloides ja formades, evitant així el començament del procés que desencadena la malaltia i revertint els processos neurodegeneratius ja iniciats. Els estudis es van dur a terme en cultius de cèl·lules neuronals humanes i en el cuc Caenorhabdiis elegans, un dels models animals simples més utilitzats per a l’estudi de malalties neurodegeneratives.

El projecte de micromecenatge presentat ara en Precipita permetria avançar en l’estudi de les qualitats de SynuClean-D en un model animal més complex, en què els investigadors avaluaran l’eficàcia i seguretat del tractament. “En cas d’èxit, estaríem una mica més a prop dels assajos clínics en humans i, per tant, del pacient”, assenyala Salvador Ventura.
Els investigadors esperen poder aconseguir la recaptació màxima per poder-ho dur a terme, fixada en 25.000 euros.

Read Full Post »

Sorprèn molt positivament l’oferta que des de fa uns mesos, l’Esclat de Sant Cugat del Vallès està oferint als seus clients: la posibilitat de que us cuinin al forn de vapor, situat a la mateixa parada, el peix i marisc fresc que compreu, donant-li el toc desitjat de sal, oli i herbes.

Parada de peix fresc de l’Esclat de Sant Cugat del Vallès|BELLATERRA GOURMET

A l’acabar la vostra compra general ho podreu recollir perfectament envasat i preparat per gaudir-lo a casa vostra, sense necessitat de cuinar-los a l’arribar a la vostra llar, només dedicar-vos a gaudir-lo en companyia de la vostra familia, i a la vostra taula parada prèviament.

Bon profit i visca les idees creatives que ajudan per una millor vida i dedicació familiar.

ESCLAT BON PREU
Av. de la Via Augusta, 103
(08174 Sant Cugat del Vallès)
☎️ 938 25 36 28

Read Full Post »

Aclariment de Comerços de Bellaterra:

Devant de les queixes i fotografies que sovint es publiquen a les xarxes socials del nostre poble, Comerços de Bellaterra volen precisar i comunicar que la brossa i cartrons que a diari es veu a la Plaça del Pi, és perquè tenen un “servei diari de recollida”, diferents al porta porta de les cases del veïnat.

Brossa i cartrons a la Plaça del Pi | FOTO DE MCM

Read Full Post »

Read Full Post »

Vídeo di Animazione by TheGlitch

Ogni libro è un viaggio, e l’unico

bagaglio che portiamo con noi è

l’immaginazione.

(Fabrizio Caramagna)

https://www.instagram.com/imagina_artv/

Read Full Post »

Botiga d’Axis de la Plaça del Pi de Bellaterra |CEDIDA

Axis de Bellaterra ens presenta un bonic vídeo sobre el nostre poble, amb tot el seu comerç, escoles i les properes comunicacions del Vallès

AXIS GESTIÓ INMOBILIARIA

Plaça del Pi nº 3

(08193 Bellaterra)

☎️ 93 937 25 44 33

Read Full Post »

El pa nostre de cada día és que el veïnat de Bellaterra denúncia les papereres plenes, i que Cerdanyola, qui té la competència, no fa el seguiment diari per buidar-les i mantenirles en perfecte estat de neteja.

Vídeo grabat per Bellaterra. Cat

Arribarà la solució definitiva o els veïns hauran de denunciar-lo a diari? Aquesta es la qüestió!!

Al Camí Verd pel tram de Bellaterra hi han instal·lades 2 papereres de la Diputació de Barcelona, pero una d’elles amagada derrera d’altes herbes

Read Full Post »

De que serveix una bústia deCorreos tocant l’estació dels FGC, si no podem conprar segells al nostre poble?

Bústia de Correos a la Plaça del Pi de Bellaterra|BELLATERRA.CAT

LLUÍS TORRES
Correos de la UAB ens han informat que tenim un problema. Si una veïna o veí de Bellaterra volgués enviar una carta o postal a l’estil tradicional, primer li caldrà compar un segell, i com al nostre poble no tenim cap punt de venda ni estanc, haurà de desplaçar-se fins a la sucursal de Correos de la UAB o altra mes llunyana. Cap solució a Bellaterra.

Diuen que la posible venda de segells a la botiga Paper’s no està permesa perquè no és un estanc i aquets són els únics autoritzats per l’Estat.

Bústia al costat de l’estació dels FGC |BELLATERRA. CAT

Així que ja ho sabeu, si voleu introduir una carta o postal a la bústia de Bellaterra, previament, els segells els haureu de comprar a uns quans kilometres de distància.

Bona sort i bones noticies!

Read Full Post »

Older Posts »