Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 14/09/2019

La 8a Cursa La Sansi de Bellaterra ha estat la més multitudinària de tota Catalunya, amb prop de 800 participats, amb unes proves de 5 i 10 km en plena natura pel poble de Bellaterra.

Read Full Post »

Segons informa El Punt Avui, en el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i les 65 EMD

La sessió informativa que es va fer ahir a l’Auditori Josep Irla, a la delegació de la Generalitat a Girona JULIO DÍAZ.

Dins d’aquest pla de la Generalitat, és la primera vegada que s’implanta una línia de subvencions per a poblacions de menys de 5.000 habitants
El pressupost de la convocatòria puja a 250 milions d’euros

GISELA PLADEVEYA – GIRONA

“Ja sabem que el teu poble és el millor del món. Junts el podem fer encara millor.” És el lema que hi havia sobreimprès ahir a la pan­ta­lla de l’Audi­tori Josep Irla de Girona, on es va pre­sen­tar una nova con­vo­catòria del Pla Únic d’Obres i Ser­veis de Cata­lu­nya (PUOSC), per als anys 2020-2024. Segons va expli­car la con­se­llera de la Pre­sidència, Merit­xell Budó, la Gene­ra­li­tat ha recu­pe­rat aquest pro­grama de sub­ven­ci­ons, que en con­junt puja a 250 mili­ons d’euros, i del qual es bene­fi­ci­a­ran diver­sos muni­ci­pis d’arreu del país. El seu pres­su­post glo­bal s’ha divi­dit en dues moda­li­tats. D’una banda, hi ha una pri­mera línia d’aju­des que ascen­deix a 160 mili­ons d’euros i a la què poden aspi­rar les 947 pobla­ci­ons de Cata­lu­nya, els con­sells comar­cals i les enti­tats muni­ci­pals des­cen­tra­lit­za­des (EMD). I, com a nove­tat, s’obre una segona línia, que és la pri­mera vegada que s’implanta. Es tracta d’una par­tida de 90 mili­ons d’euros que va diri­gida, de manera específica, a les loca­li­tats de menys de 5.000 habi­tants.

El govern català l’ha posat en marxa per aju­dar els muni­ci­pis petits, tenint en compte que la seva capa­ci­tat inver­sora acos­tuma a ser menor i, d’aquesta manera, es pretén garan­tir l’equi­li­bri ter­ri­to­rial.

Cre­ació d’opor­tu­ni­tats

El PUOSC és el prin­ci­pal ins­tru­ment de coo­pe­ració econòmica de la Gene­ra­li­tat amb els muni­ci­pis, amb l’objec­tiu de millo­rar les inver­si­ons que es fan al món local. Aques­tes aju­des pos­si­bi­li­ten que es por­tin a terme noves infra­es­truc­tu­res, equi­pa­ments o ser­veis de com­petència muni­ci­pal. El pla, per tant, afa­vo­reix la gene­ració d’opor­tu­ni­tats i el desen­vo­lu­pa­ment econòmic al ter­ri­tori. La dar­rera vegada que es va con­vo­car el PUOSC va ser el 2012, per un import de 575 mili­ons d’euros. Pas­sats aquests anys sense l’opor­tu­ni­tat d’acce­dir a les aju­des, ahir hi va haver un èxit de públic a Girona. Hi van assis­tir més de 300 alcal­des, regi­dors i tècnics muni­ci­pals; i es van habi­li­tar dues sales anne­xes per donar cabuda a tot­hom. I la set­mana vinent es durà a terme aquesta sessió a les altres demar­ca­ci­ons.

Loca­li­tats “vives”

Budó va defi­nir el PUOSC com un ele­ment d’unió entre les dife­rents zones del país: “Amb aquest pla podem inci­dir en la qua­li­tat de vida de les per­so­nes i dels muni­ci­pis, finançant actu­a­ci­ons que d’altra manera seria impos­si­ble abor­dar. És una demos­tració que la col·labo­ració entre admi­nis­tra­ci­ons és la via per cohe­si­o­nar el ter­ri­tori i man­te­nir els ter­mes dinàmics i ben vius.”

La con­se­llera també va remar­car que aquest pla ha tirat enda­vant mal­grat la manca de suport esta­tal: “Tot i que l’Estat espa­nyol està obli­gat per llei a dotar pres­su­postària­ment el PUOSC, la seva apor­tació va anar dava­llant des del 2002, i des del 2012 fins a l’actu­a­li­tat ha estat igual a zero.”

La pri­mera línia de sub­ven­ci­ons està des­ti­nada a les inver­si­ons i la dotació màxima per a cada loca­li­tat és d’un total de 250.000 euros. La segona línia se cen­tra en l’acció ter­ri­to­rial a muni­ci­pis petits i nuclis de població reduïda i el límit per a cadas­cun és de 120.000 euros.

En el pro­grama gene­ral d’inver­si­ons hi poden aspi­rar tots els ens locals de Cata­lu­nya: 947 ajun­ta­ments, 41 con­sells comar­cals i 65 EMD. I en el de pobla­ci­ons més peti­tes, 737 con­sis­to­ris (que repre­sen­ten el 78% dels muni­ci­pis), un con­sell comar­cal i 64 EMD. A les comar­ques giro­ni­nes, en aquest segon apar­tat, s’hi inclo­uen 219 muni­ci­pis, set con­sells comar­cals i una EMD. Amb tot, els muni­ci­pis tenen fins al 15 de novem­bre per pre­sen­tar els seus pro­jec­tes per aspi­rar a les sub­ven­ci­ons; i el maig del 2020 serà quan la Gene­ra­li­tat donarà a conèixer la llista de bene­fi­ci­a­ris.

Les actu­a­ci­ons i des­pe­ses sub­ven­ci­o­na­bles pel PUOSC són per impul­sar el ree­qui­li­bri ter­ri­to­rial i rever­tir la pèrdua de població; millo­rar equi­pa­ments i infra­es­truc­tu­res muni­ci­pals que for­min part d’una estratègia de desen­vo­lu­pa­ment ter­ri­to­rial; per una gestió més efi­ci­ent dels recur­sos locals; per dur a terme acci­ons de pre­venció de ris­cos natu­rals; per a la millora de la con­nec­ti­vi­tat tec­nològica, i per a ser­veis públics o supra­mu­ni­ci­pals.

Read Full Post »