Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Cafè del Turó de Sant Pau’

AJUDEM ALS RESTAURANTS DE BELLATERRA‼️

Menú Fórmula Diaria del Cafè del Turó de Sant Pau 👩‍🍳 4€ cada plat

Eli Fernández del Cafè del Turó de Sant Pau de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

Feliç Aniversari del Cafè del Turó‼️

Des de Bellaterra. Cat felicitem Eli Fernández i el seu equip profesional del Cafè del Turó de Sant Pau pel seu primer aniversari.

Eli Fernández al Cafè del Turó de Sant Pau de Bellaterra |BELLATERRA GOURMET

Eli Fernández (titular del Cafè del Turó de Sant Pau) amb la seva mare |BELLATERRA GOURMET

Gràcies per la vostra dedicació diaria en moments tants difícils, (que és quan es veu la bona gent)

👩‍🍳Ofereixen cada dia els seu Menú Migdia amb el millor preu qualitat

Equip del Cafè del Turó de Sant Pau tal dia com avui de 2019 |BELLATERRA GOURMET

Read Full Post »

El Cafè Restaurant del Centre Cívic del Turó de Sant Pau s’ha inaugurat oficialment avui diumenge a les 12:30 hores amb una nombrosa assistència de Veïnes i Veïns i els jocs personalutzats del Mag Símon

Eli Fernandez i el seu equip servint la Fideuà del Cafè del Turó de Sant Pau |BELLATERRA. CAT

Eli i el seu equip ha donat la benvinguda amb un complert pica pica assortit de gran qualitat i actuacions del mag Símon, que taula per taula ha sorprès amb els seus jocs de mans.

Des de Bellaterra. Cat us agraïm la feina ben feta i us desitgem tota la sort del món. Gràcies per la vostra entrega, dedicació humana i professionalitat!

Ambient solejat a la terrassa de Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Actuació del mag Símon al Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Cons de xipirons fregits del Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Melós de vedella del Cafè del Turó de Sant Pau| BELLATERRA. CAT

Detall dels xipirons cruixents del Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Properes actuacions musicals en viu del Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Pica pica de benvinguda del Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

Ambient a la terrassa del Cafè del Turó de Sant Pau|BELLATERRA. CAT

El Mag Símon personalitzant els seus jocs taula a taula|BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

Jordi Macarulla, vocal i portaveu de Convergents a l’EMD de Bellaterra recorda i deixa constància dels errors de les condicions que s’han portat a terme per donar en gestió el Cafè del Turó de Sant Pau

Jordi Macarulla (Convergents) al Ple de veins de l’EMD de Bellaterra|CEDIDA

Que s’hagi presentat un sol licitador per gestionar el Cafè del Turó demostra el fracàs del plec de condicions, per així donar satisfacció als veïns del Turó de Sant Pau i la posibilitat que doni alguns beneficis als gestors. El temps ens ho demostrarà.

Read Full Post »

Ramon Andreu, president de l’EMD, secretària Bea Ripol, i els vocal de Bellaterra|BELLATERRA. CAT

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, convoco als/les membres que composen la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns dia 30 de setembre de 2019 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent

ORDRE DEL DIA: Primer.- Proposta d’acord d’aprovació dels estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018. Segon.- Ratificació del Decret de Presidència 55/2019, d’acord d’adjudicació de la contractació administrativa de la concessió del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau.

EL PRESIDENT, RAMON ANDREU ATIK Bellaterra, a 25 de setembre de 2019

Proposta d’acord d’aprovació dels estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovat en data 17 de juliol de 2019. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juliol de 2019, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determina el Capítol III secció 2ª “Estados de Cuentas Anuales de las Entidades Locales” articles 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra proposa a la Junta de Veïns i Veïnes, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents estats bàsics: 1. Estats i comptes anuals: – Balanç de situació – Compte de resultats – Liquidació del pressupost.
– Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats. – Estat de tresoreria 2. Annex als estats i comptes anuals: – Balanç de comprovació – Estat de modificació de crèdit – Estat de romanent de tresoreria – Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries.

SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: – Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats – Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats – Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats. – Actes d’arqueig al final de l’exercici – Relacions nominals de deutors i creditors.

TERCER. Retre el Compte General exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l’article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a traves de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de març de 2016 (DOGC 7081 de 17 de març de 2016) relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics, que es manté vigent per al Compte General de l’exercici 2018.

Elisabeth Fernàndez Parra, titular del Bar Restaurant del Turó de Sant Pau |BELLATERRA. CAT

Expedient relatiu a la contractació administrativa de la concessió del Bar Centre Cívic Turó de Sant Pau a la Sra. Elisabeth Fernandez Parra que havia estat proposada com a adjudicatària, atès que va ser l’única oferta presentada i s’ajusta als criteris valoratius que consten al plec de clàusules administratives. Atès l’estat de l’expedient administratiu de referència. Atès la fiscalització favorable emès per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.

El President proposa a la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, el següent acord:lo

Primer.- Adjudicar al licitador Sra. Elisabeth Fernandez Parra el contracte administratiu especial de la concessió del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau tramitat mitjançant procediment obert, per un cànon anual de 3.500.- €

Segon.- Requerir a l’adjudicatari, perquè procedeixi a la formalització d’aquest contracte en el termini de deu dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de la ratificació per l’òrgan de contractació del present acord.

Read Full Post »