Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2019

El bellaterrenc Andrés Rueda|CEDIDA

COMUNICADO:

Tras diversos contactos y valoraciones previas ayer, dia 26, se mantuvo una reunión conjunta entre algunos vecinos, miembros de la Comisión de Seguridad y el Presidente de la EMD
Se aprobó en esta reunión de que sería la EMD quien, como entidad local y nexo de encaje de todos los bellaterrenses, debe poner en marcha el servicio local más conveniente ante la situación de alarma social que padecemos en Bellaterra.

La EMD, como institución, debe cumplir la normativa en vigor y el procedimiento en tiempo y forma adecuado para que la puesta en marcha de este servicio lo sea con las máximas garantías de éxito.
Inician ya el camino y paralelamente los miembros de la Comisión de Seguridad y vecinos asistentes asumimos el compromiso de la ayuda necesaria en diferentes escenarios para ser operativos en esta línea.
Hacemos un llamamiento de unión, actuación y comprensión al vecindario ya que hay unos plazos preceptivos que son imprescindibles.
Te pedimos difusión de este comunicado así como la promoción de afiliación al chat que se está mostrando como una gran y necesaria primera línea de autodefensa, así reconocido incluso por las compañías que nos están presupuestado diferentes actuaciones locales.
Oportunamente se dará información más concreta.

Muchas gracias.

Read Full Post »

Qui recollirà aquesta gran branca?

Avinguda Josep Mª Marcet|BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

No heu pogut venir a signar per la raó que sigui però t’encantaria tenir temps per fer-ho? Aquests són els nous horaris de recollides de firmes. Cadascuna de les firmes són súper importants… Us hi esperem!!

Read Full Post »

CULTURA: El MNAC, tancat per imposició

El govern espanyol no va permetre que el museu, seu del sopar del Mobile World Congress, rebés visitants

La con­se­llera Borràs va fer ges­ti­ons fins a última hora per revo­car l’ordre

Diven­dres a la tarda, un cotxe es va parar davant del Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya (MNAC) i va dei­xar una carta al tau­lell. Era una breu, brevíssima noti­fi­cació de la dele­gació del govern espa­nyol a Cata­lu­nya segons la qual li pro­hi­bia obrir les por­tes als visi­tants diu­menge per blin­dar la segu­re­tat del sopar ofi­cial de la inau­gu­ració del Mobile World Con­gress. Al museu la sor­presa va ser majúscula. I és que feia “mol­tes set­ma­nes” que havia acor­dat amb els orga­nit­za­dors de l’esde­ve­ni­ment el llo­guer de la Sala Oval i en el con­tracte no s’hi havia inclòs cap clàusula que obligués a tan­car al públic les ins­tal·laci­ons durant tot el dia.

El MNAC, doncs, va haver de can­cel·lar a última hora tota la seva acti­vi­tat (visi­tes guia­des pro­gra­ma­des i inclús un dinar benèfic) en con­tra de la seva volun­tat i del que havia pac­tat amb el seu cli­ent, un dels molts que té que sol·lici­ten els seus espais per fer-hi actes (i que són una font d’ingres­sos vital per a les seves deli­ca­des finan­ces). Al llarg de dis­sabte, el govern català, molt molest, va fer ges­ti­ons per inten­tar revo­car el reque­ri­ment, que duia la sig­na­tura de la repre­sen­tant de l’exe­cu­tiu cen­tral Teresa Cuni­llera. Des del museu, con­si­de­ra­ven que aten­dre el públic al matí (els diu­men­ges només obre al matí) “no inter­fe­ri­ria per res” en la gala de la nit, que va pre­si­dir el rei Felip VI.

La con­se­llera de Cul­tura, Laura Borràs, va estar hores mobi­lit­zada per obte­nir de la mateixa Cuni­llera una expli­cació con­vin­cent de la greu alte­ració del fun­ci­o­na­ment del museu que havia decre­tat i per mirar de fer-li enten­dre els inne­ces­sa­ris per­ju­di­cis que cau­sa­ria. Les res­pos­tes, però, van ser vagues i en tot moment s’afer­ra­ven a la segu­re­tat. La tensa nego­ci­ació va durar fins que el pre­si­dent del MNAC, Miquel Roca Junyent, va infor­mar la con­se­llera que havia deci­dit que aca­ta­ria les direc­trius del govern espa­nyol. Ja era dis­sabte a la nit.

Però el cas és que els tre­ba­lla­dors del museu van mar­xar a casa amb la cer­tesa que l’endemà seria un dia nor­mal. Però no ho va ser, ni per a ells, quan se’ls va comu­ni­car que final­ment el museu que­dava para­lit­zat, ni per als visi­tants, que, sense que ningú els hagués pogut avi­sar prèvia­ment, van pujar al Palau Naci­o­nal, alguns amb les entra­des com­pra­des, i van que­dar amb un pam de nas quan el van veure inac­ces­si­ble. El diu­menge és un dels dies amb més movi­ment al museu, amb mit­ja­nes de visi­tants que s’acos­ten als 2.000. El per­so­nal del cen­tre els va pro­por­ci­o­nar a tots una invi­tació per poder entrar a l’edi­fici un altre dia.

Davant la indig­nació que els frus­trats visi­tants van expres­sar a les xar­xes soci­als, el MNAC va fer pública la con­tro­ver­tida ordre de tan­ca­ment, que deia això: “Efec­tu­ada reunió de coor­di­nació, en matèria de segu­re­tat, amb motiu de la cele­bració del Mobile World Con­gress del 2019, i efec­tu­ada una anàlisi de ris­cos per part dels cos­sos poli­ci­als, s’ha acor­dat reque­rir a la direcció del Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya que les ins­tal·laci­ons de l’esmen­tat museu esti­guin tan­ca­des durant la jor­nada del dia 24 de febrer de 2019.”

Més enllà de dece­bre els ciu­ta­dans que havien pla­ni­fi­cat pas­sar un diu­menge al museu de capçalera de l’art català, el MNAC, la prin­ci­pal víctima de tot aquest afer impre­vist i impro­vi­sat, tindrà un forat d’ingres­sos amb el qual no comp­tava. Llo­guer a part que abo­na­ran els orga­nit­za­dors del congrés, que puja a 38.000 euros més IVA (és la tarifa estàndard i inclou el sopar i les hores que el Mobile World Con­gress va neces­si­tar dis­sabte per fer els pre­pa­ra­tius), el man­dat del govern espa­nyol no anava acom­pa­nyat de cap com­pen­sació econòmica. La con­se­llera Borràs ha dema­nat que es quan­ti­fi­quin les afec­ta­ci­ons per acti­var una recla­mació.

http://www.elpuntavui.cat

Read Full Post »

Es fan passar per tècnics de Microsoft per demanar accés als ordinadors

Alerta d’una nova moda­li­tat d’estafa per part d’uns fal­sos tècnics de Micro­soft que fan tru­ca­des per­so­na­lit­za­des en què asse­gu­ren que el rou­ter de l’ordi­na­dor ha estat hacke­jat i que neces­si­ten tenir-hi accés a través del pro­grama Team­vi­ewer per solu­ci­o­nar-ho. Si l’usu­ari cau en el parany i obre les por­tes del seu ordi­na­dor, els esta­fa­dors acon­se­guei­xen el domini de la màquina per con­trol remot i amb aquesta estra­ta­gema els pira­tes encrip­ten les bases de dades de l’ordi­na­dor de manera que el titu­lar no hi pot acce­dir. Amb la infor­mació segres­tada, a part dels acces­sos a con­tra­se­nyes i codis pri­vats, els pira­tes ja tenen via lliure per exi­gir un res­cat per alli­be­rar-la o bé ven­dre algun pro­grama per acon­se­guir des­en­crip­tar els pro­gra­mes blo­que­jats. En algu­nes oca­si­ons, exi­gei­xen el paga­ment a través de tar­geta, però en altres casos aler­ten l’usu­ari que han detec­tat que té pro­gra­mes amb llicències pirata i per regu­la­rit­zar-les exi­gei­xen un paga­ment que es pot ele­var als 90 dòlars, a través de Wes­tern Union o alguna altra agència. I si detec­ten que l’ordi­na­dor té algun con­tin­gut de caire sexual, també tenen el ter­reny abo­nat per prac­ti­car la sex­torsió.

Els dar­rers dies, a tot Cata­lu­nya, s’han detec­tat molts casos de per­so­nes que han rebut la tru­cada de supo­sats tècnics del ser­vei de suport de Micro­soft. Els fal­sos tècnics, per tenir més cre­di­bi­li­tat, par­len en anglès i asse­gu­ren que tru­quen des de Micro­soft d’Apple­ton o Seattle (Estats Units).

“El pri­mer que s’ha de tenir clar per evi­tar aques­tes esta­fes és que Micro­soft mai de la vida et tru­carà per a cap pro­blema del teu ordi­na­dor, ni des de Seattle ni des d’enlloc”, exposa Bruno Pérez, informàtic forense tècnic en ciber­se­gu­re­tat. “L’única eina per parar els peus als cibe­res­ta­fa­dors és donar la màxima difusió als seus mètodes i estra­ta­ge­mes”, hi afe­geix Pérez, que reco­mana que, en cas de rebre aques­tes tru­ca­des mali­ci­o­ses, s’alerti ràpida­ment la poli­cia perquè es pugui fer la cadena d’aler­tes a través de les xar­xes soci­als ofi­ci­als.

L’estafa de la tru­cada amb l’excusa del rou­ter hacke­jat és nova, però no deixa de ser una adap­tació del truc que ja van fer ser­vir fa uns anys també fent-se pas­sar pel ser­vei tècnic de Micro­soft. Amb la vari­ació que en aquell moment et deien que havien detec­tat que un virus afec­tava el teu ordi­na­dor.

En el cas que la víctima s’adoni massa tard que la tru­cada de Micro­soft és una farsa i hagi donat accés al seu ordi­na­dor, el que acon­se­llen els experts és desins­tal·lar al més aviat pos­si­ble el Team­vi­ewer i con­tac­tar el ser­vei tècnic propi perquè faci una autòpsia del sis­tema informàtic per veure els danys cau­sats pels pira­tes. També és acon­se­lla­ble can­viar les con­tra­se­nyes i, si s’ha fet algun paga­ment, donar ins­truc­ci­ons de reti­rar-lo.

Read Full Post »

El Grup Bon Preu, que fa uns mesos que és a Sant Cugat, ha engegat un projecte que donarà als clients l’opció d’arrodonir el preu de la compra, per entregar la diferència a causes socials.

Imatge de la inauguració de Bon Preu i Esclat. FOTO: Bernat Millet

El Grup Bon Preu i Esclat donarà l’opció als seus clients d’arrodonir el preu de la compra (cap a munt), amb l’objectiu d’entregar els diners que resultin de la diferència entre el preu original i al qual s’arribi amb l’arrodoniment a causes socials, Obviament, aquesta acció serà només una opció per als clients que vulguin fer-ho.
En totes les compres realitzades amb targeta de crèdit o dèbit, abans de confirmar el pagament, el datàfon oferirà automàticament la possibilitat d’arrodonir la quantitat total de l’import de la compra, amb un donació mínima de 0.10€. L’import de la donació dependrà de l’import total, per exemple, si el total de la compra és d’entre 0€ i 100€, l’import s’arrodoneix a l’alça fins la següent fracció d’1.00€ o 0.50€. Si el total de la compra és superior a 100€, l’import s’arrodoneix a l’alça fins la següent fracció d’1.00€.

les donacions canviaran cada tres mesos. Durant els propers mesos el Grup Bon Preu col·laborarà amb les següents entitats: Save the Children, Fundació Impulsa, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, Fundació Amics de la Gent Gran i Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica- Oncolliga.

http://www.totsantcugat.cat

Read Full Post »

Fotos fetes a Bellaterra per BELLATERRA. CAT

És una planta herbàcia d’entre 5-10 cm d’alçada d’arrel perenne. Té una arrel axonomorfa amb rizoma i tiges herbàcies amb dues estípules lanceolades cada una. Tant les fulles com les flors creixen en roseta basal des de l’arrel i són altament peciolades.

Les fulles són simples, cordiformes, amb el marge lleugerament dentat i brillants per l’anvers.

La flor, molt aromàtica, posseeix un gran peduncle quadrangular amb dues bràctees i mesura fins a 2 cm.

Té un color violeta intens, però també n’hi ha de roses, blanques i grogues.

El periant està compost per cinc sèpals dialisèpals i cinc pètals dialipètals desiguals, el més baix dels quals prolongat inferiorment.

És hermafrodita amb un androceu que consta de 5 estams (els 2 inferiors tenen un apèndix inclòs) i un gineceusincàrpic de tres carpels.

El fruit és una càpsula arrodonida, vellosa i de color lila brut que s’obre en tres valves cadascuna de les quals conté nombroses llavors.

Read Full Post »

Arbust de camelies vist al carrer Abat Oliba de Bellaterra|BELLATERRA. CAT

Són arbusts de fulla persistent o petits arbres. Les fulles es disposen alternadament i són simples, gruixudes i serrades que fan fins a 17 cm de llarg. les flors són grosses i vistoses des d’un a 12 cm de diàmetre, amb de cinc a nou pètals en les espècies silvestres. La corol·la és de color variat des de rosa a blanc i vermell però també en poques espècies poden ser grogues. El fruit és una càpsula seca amb compartiments de 8 llavors cadascun.

En general volen sòls àcids i moltes espècies no poden viure en sòls calcaris. Moltes espècies requereixen molta aigua i no suporten la secada. Creixen amb rapidesa

Read Full Post »

La recollida de signatures de la Comissió Veïnal ja ha superat el 50% del cens que requeria

L’EMD de Bellaterra impulsa el canvi de municipi del territori / Foto: EMD Bellaterra

Primer pas per als tràmits d’annexió de Bellaterra a Sant Cugat completat. La recollida de signatures de la comissió veïnal ‘Bellaterra és Sant Cugat’ ja ha superat el 50% del cens dels bellaterrencs, requisit per presentar-les, properament, a l’Ajuntament de Cerdanyola.

El consistori cerdanyolenc haurà de fer arribar l’informe presentat per la comissió veïnal al departament de Governació de la Generalitat, que decidirà en última instància si s’aprova el procés d’annexió. Fins que no es presenti a l’Ajuntament, això sí, la comissió crida els veïns a seguir signant a la seu de l’EMD de Bellaterra, ens que també dona suport al procés.

http://www.cugat.cat

Read Full Post »

De gener a març és temps de mimoses a Bellaterra|Fotos de BELLATERRA.CAT

És un arbre perenne de creixement ràpid que pot arribar als 12 metres d’alçada. Presenta una escorça grisenca o blanca, molt ramificat, i s’utilitza sovint en jardineria com a planta ornamental.

Branques anguloses, pubescents. Fulles bipinnades d’1 a 12 cm (en algunes ocasions 17 cm) de llargada, i 1-11 cm d’amplada, cadascuna d’elles dividida en 25-40 parells de folíols, amb el fus glabre i l’abaxial tomentós.

Té un creixement ràpid però rarament excedeix els 30 anys d’edat.

Floreix al gener i al març. Inflorescència en glomèrul globós amb més de 25 flors, les quals fan molta olor. Peduncles pubescents. Es multiplica per llavors.

Existeixen dues subespècies:[7]

  • Acacia dealbata dealbata: Altituds baixes a moderades. Arbres de fins a 30 m; fulles en la seva majoria de 5–12 cm de llarg.
  • Acacia dealbata subalpina Tindale & Kodela: Grans altituds a les muntanyes Snowy. Arbust de fins a 5 m (rarament 10 m) d’alt; fulles principalment entre 1,5 i 8,5 cm de llarg.

Read Full Post »

Older Posts »