Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Estafa’

Es fan passar per tècnics de Microsoft per demanar accés als ordinadors

Alerta d’una nova moda­li­tat d’estafa per part d’uns fal­sos tècnics de Micro­soft que fan tru­ca­des per­so­na­lit­za­des en què asse­gu­ren que el rou­ter de l’ordi­na­dor ha estat hacke­jat i que neces­si­ten tenir-hi accés a través del pro­grama Team­vi­ewer per solu­ci­o­nar-ho. Si l’usu­ari cau en el parany i obre les por­tes del seu ordi­na­dor, els esta­fa­dors acon­se­guei­xen el domini de la màquina per con­trol remot i amb aquesta estra­ta­gema els pira­tes encrip­ten les bases de dades de l’ordi­na­dor de manera que el titu­lar no hi pot acce­dir. Amb la infor­mació segres­tada, a part dels acces­sos a con­tra­se­nyes i codis pri­vats, els pira­tes ja tenen via lliure per exi­gir un res­cat per alli­be­rar-la o bé ven­dre algun pro­grama per acon­se­guir des­en­crip­tar els pro­gra­mes blo­que­jats. En algu­nes oca­si­ons, exi­gei­xen el paga­ment a través de tar­geta, però en altres casos aler­ten l’usu­ari que han detec­tat que té pro­gra­mes amb llicències pirata i per regu­la­rit­zar-les exi­gei­xen un paga­ment que es pot ele­var als 90 dòlars, a través de Wes­tern Union o alguna altra agència. I si detec­ten que l’ordi­na­dor té algun con­tin­gut de caire sexual, també tenen el ter­reny abo­nat per prac­ti­car la sex­torsió.

Els dar­rers dies, a tot Cata­lu­nya, s’han detec­tat molts casos de per­so­nes que han rebut la tru­cada de supo­sats tècnics del ser­vei de suport de Micro­soft. Els fal­sos tècnics, per tenir més cre­di­bi­li­tat, par­len en anglès i asse­gu­ren que tru­quen des de Micro­soft d’Apple­ton o Seattle (Estats Units).

“El pri­mer que s’ha de tenir clar per evi­tar aques­tes esta­fes és que Micro­soft mai de la vida et tru­carà per a cap pro­blema del teu ordi­na­dor, ni des de Seattle ni des d’enlloc”, exposa Bruno Pérez, informàtic forense tècnic en ciber­se­gu­re­tat. “L’única eina per parar els peus als cibe­res­ta­fa­dors és donar la màxima difusió als seus mètodes i estra­ta­ge­mes”, hi afe­geix Pérez, que reco­mana que, en cas de rebre aques­tes tru­ca­des mali­ci­o­ses, s’alerti ràpida­ment la poli­cia perquè es pugui fer la cadena d’aler­tes a través de les xar­xes soci­als ofi­ci­als.

L’estafa de la tru­cada amb l’excusa del rou­ter hacke­jat és nova, però no deixa de ser una adap­tació del truc que ja van fer ser­vir fa uns anys també fent-se pas­sar pel ser­vei tècnic de Micro­soft. Amb la vari­ació que en aquell moment et deien que havien detec­tat que un virus afec­tava el teu ordi­na­dor.

En el cas que la víctima s’adoni massa tard que la tru­cada de Micro­soft és una farsa i hagi donat accés al seu ordi­na­dor, el que acon­se­llen els experts és desins­tal·lar al més aviat pos­si­ble el Team­vi­ewer i con­tac­tar el ser­vei tècnic propi perquè faci una autòpsia del sis­tema informàtic per veure els danys cau­sats pels pira­tes. També és acon­se­lla­ble can­viar les con­tra­se­nyes i, si s’ha fet algun paga­ment, donar ins­truc­ci­ons de reti­rar-lo.

Read Full Post »