Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 26/02/2019

No heu pogut venir a signar per la raó que sigui però t’encantaria tenir temps per fer-ho? Aquests són els nous horaris de recollides de firmes. Cadascuna de les firmes són súper importants… Us hi esperem!!

Read Full Post »

CULTURA: El MNAC, tancat per imposició

El govern espanyol no va permetre que el museu, seu del sopar del Mobile World Congress, rebés visitants

La con­se­llera Borràs va fer ges­ti­ons fins a última hora per revo­car l’ordre

Diven­dres a la tarda, un cotxe es va parar davant del Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya (MNAC) i va dei­xar una carta al tau­lell. Era una breu, brevíssima noti­fi­cació de la dele­gació del govern espa­nyol a Cata­lu­nya segons la qual li pro­hi­bia obrir les por­tes als visi­tants diu­menge per blin­dar la segu­re­tat del sopar ofi­cial de la inau­gu­ració del Mobile World Con­gress. Al museu la sor­presa va ser majúscula. I és que feia “mol­tes set­ma­nes” que havia acor­dat amb els orga­nit­za­dors de l’esde­ve­ni­ment el llo­guer de la Sala Oval i en el con­tracte no s’hi havia inclòs cap clàusula que obligués a tan­car al públic les ins­tal·laci­ons durant tot el dia.

El MNAC, doncs, va haver de can­cel·lar a última hora tota la seva acti­vi­tat (visi­tes guia­des pro­gra­ma­des i inclús un dinar benèfic) en con­tra de la seva volun­tat i del que havia pac­tat amb el seu cli­ent, un dels molts que té que sol·lici­ten els seus espais per fer-hi actes (i que són una font d’ingres­sos vital per a les seves deli­ca­des finan­ces). Al llarg de dis­sabte, el govern català, molt molest, va fer ges­ti­ons per inten­tar revo­car el reque­ri­ment, que duia la sig­na­tura de la repre­sen­tant de l’exe­cu­tiu cen­tral Teresa Cuni­llera. Des del museu, con­si­de­ra­ven que aten­dre el públic al matí (els diu­men­ges només obre al matí) “no inter­fe­ri­ria per res” en la gala de la nit, que va pre­si­dir el rei Felip VI.

La con­se­llera de Cul­tura, Laura Borràs, va estar hores mobi­lit­zada per obte­nir de la mateixa Cuni­llera una expli­cació con­vin­cent de la greu alte­ració del fun­ci­o­na­ment del museu que havia decre­tat i per mirar de fer-li enten­dre els inne­ces­sa­ris per­ju­di­cis que cau­sa­ria. Les res­pos­tes, però, van ser vagues i en tot moment s’afer­ra­ven a la segu­re­tat. La tensa nego­ci­ació va durar fins que el pre­si­dent del MNAC, Miquel Roca Junyent, va infor­mar la con­se­llera que havia deci­dit que aca­ta­ria les direc­trius del govern espa­nyol. Ja era dis­sabte a la nit.

Però el cas és que els tre­ba­lla­dors del museu van mar­xar a casa amb la cer­tesa que l’endemà seria un dia nor­mal. Però no ho va ser, ni per a ells, quan se’ls va comu­ni­car que final­ment el museu que­dava para­lit­zat, ni per als visi­tants, que, sense que ningú els hagués pogut avi­sar prèvia­ment, van pujar al Palau Naci­o­nal, alguns amb les entra­des com­pra­des, i van que­dar amb un pam de nas quan el van veure inac­ces­si­ble. El diu­menge és un dels dies amb més movi­ment al museu, amb mit­ja­nes de visi­tants que s’acos­ten als 2.000. El per­so­nal del cen­tre els va pro­por­ci­o­nar a tots una invi­tació per poder entrar a l’edi­fici un altre dia.

Davant la indig­nació que els frus­trats visi­tants van expres­sar a les xar­xes soci­als, el MNAC va fer pública la con­tro­ver­tida ordre de tan­ca­ment, que deia això: “Efec­tu­ada reunió de coor­di­nació, en matèria de segu­re­tat, amb motiu de la cele­bració del Mobile World Con­gress del 2019, i efec­tu­ada una anàlisi de ris­cos per part dels cos­sos poli­ci­als, s’ha acor­dat reque­rir a la direcció del Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya que les ins­tal·laci­ons de l’esmen­tat museu esti­guin tan­ca­des durant la jor­nada del dia 24 de febrer de 2019.”

Més enllà de dece­bre els ciu­ta­dans que havien pla­ni­fi­cat pas­sar un diu­menge al museu de capçalera de l’art català, el MNAC, la prin­ci­pal víctima de tot aquest afer impre­vist i impro­vi­sat, tindrà un forat d’ingres­sos amb el qual no comp­tava. Llo­guer a part que abo­na­ran els orga­nit­za­dors del congrés, que puja a 38.000 euros més IVA (és la tarifa estàndard i inclou el sopar i les hores que el Mobile World Con­gress va neces­si­tar dis­sabte per fer els pre­pa­ra­tius), el man­dat del govern espa­nyol no anava acom­pa­nyat de cap com­pen­sació econòmica. La con­se­llera Borràs ha dema­nat que es quan­ti­fi­quin les afec­ta­ci­ons per acti­var una recla­mació.

http://www.elpuntavui.cat

Read Full Post »

Es fan passar per tècnics de Microsoft per demanar accés als ordinadors

Alerta d’una nova moda­li­tat d’estafa per part d’uns fal­sos tècnics de Micro­soft que fan tru­ca­des per­so­na­lit­za­des en què asse­gu­ren que el rou­ter de l’ordi­na­dor ha estat hacke­jat i que neces­si­ten tenir-hi accés a través del pro­grama Team­vi­ewer per solu­ci­o­nar-ho. Si l’usu­ari cau en el parany i obre les por­tes del seu ordi­na­dor, els esta­fa­dors acon­se­guei­xen el domini de la màquina per con­trol remot i amb aquesta estra­ta­gema els pira­tes encrip­ten les bases de dades de l’ordi­na­dor de manera que el titu­lar no hi pot acce­dir. Amb la infor­mació segres­tada, a part dels acces­sos a con­tra­se­nyes i codis pri­vats, els pira­tes ja tenen via lliure per exi­gir un res­cat per alli­be­rar-la o bé ven­dre algun pro­grama per acon­se­guir des­en­crip­tar els pro­gra­mes blo­que­jats. En algu­nes oca­si­ons, exi­gei­xen el paga­ment a través de tar­geta, però en altres casos aler­ten l’usu­ari que han detec­tat que té pro­gra­mes amb llicències pirata i per regu­la­rit­zar-les exi­gei­xen un paga­ment que es pot ele­var als 90 dòlars, a través de Wes­tern Union o alguna altra agència. I si detec­ten que l’ordi­na­dor té algun con­tin­gut de caire sexual, també tenen el ter­reny abo­nat per prac­ti­car la sex­torsió.

Els dar­rers dies, a tot Cata­lu­nya, s’han detec­tat molts casos de per­so­nes que han rebut la tru­cada de supo­sats tècnics del ser­vei de suport de Micro­soft. Els fal­sos tècnics, per tenir més cre­di­bi­li­tat, par­len en anglès i asse­gu­ren que tru­quen des de Micro­soft d’Apple­ton o Seattle (Estats Units).

“El pri­mer que s’ha de tenir clar per evi­tar aques­tes esta­fes és que Micro­soft mai de la vida et tru­carà per a cap pro­blema del teu ordi­na­dor, ni des de Seattle ni des d’enlloc”, exposa Bruno Pérez, informàtic forense tècnic en ciber­se­gu­re­tat. “L’única eina per parar els peus als cibe­res­ta­fa­dors és donar la màxima difusió als seus mètodes i estra­ta­ge­mes”, hi afe­geix Pérez, que reco­mana que, en cas de rebre aques­tes tru­ca­des mali­ci­o­ses, s’alerti ràpida­ment la poli­cia perquè es pugui fer la cadena d’aler­tes a través de les xar­xes soci­als ofi­ci­als.

L’estafa de la tru­cada amb l’excusa del rou­ter hacke­jat és nova, però no deixa de ser una adap­tació del truc que ja van fer ser­vir fa uns anys també fent-se pas­sar pel ser­vei tècnic de Micro­soft. Amb la vari­ació que en aquell moment et deien que havien detec­tat que un virus afec­tava el teu ordi­na­dor.

En el cas que la víctima s’adoni massa tard que la tru­cada de Micro­soft és una farsa i hagi donat accés al seu ordi­na­dor, el que acon­se­llen els experts és desins­tal·lar al més aviat pos­si­ble el Team­vi­ewer i con­tac­tar el ser­vei tècnic propi perquè faci una autòpsia del sis­tema informàtic per veure els danys cau­sats pels pira­tes. També és acon­se­lla­ble can­viar les con­tra­se­nyes i, si s’ha fet algun paga­ment, donar ins­truc­ci­ons de reti­rar-lo.

Read Full Post »