Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Tribut metropolità’

L’AMB es compromet a calcular el Tribut Metropolità d’acord als números cadastrals aportats per l’Ajuntament al 2020, però no al 2019

Aquest càlcul comportaria una baixada mitjana del 33% respecte als rebuts d’enguany. Pel que fa als rebuts de 2019, l’AMB ha traslladat a l’Ajuntament la impossibilitat de modificar-los d’ofici i el Consistori de Cerdanyola ha decidit presentar un recurs de reposició en relació amb els rebuts corresponents als immobles municipals, posant de manifest el seu desacord.

Després de nombroses converses amb representants tècnics i polítics de l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’organització metropolitana ha adquirit el compromís d’incorporar els números defensats pel consistori municipal en el càlcul de la quota que hauran de pagar els contribuents l’any vinent.

No obstant això, l’AMB ha traslladat la seva negativa pel que fa a la rectificació d’ofici dels rebuts d’enguany, sota arguments d’inviabilitat operativa. És per aquest motiu, que no satisfets amb la resposta, des de l’Ajuntament de Cerdanyola s’ha decidit presentar un recurs de reposició en relació amb els rebuts corresponents als béns immobles municipals. I és que donada la naturalesa del tribut, la interposició de recurs ha de produir-se de manera individual per cada subjecte passiu (no hi ha cabuda pels recursos col·lectius).

El termini per a la presentació de recurs finalitza el 16 de desembre i pot fer-se per part dels interessats en el registre electrònic de l’Administració o Organisme a la qual es dirigeixin, a les oficines de correus, o bé presencialment a les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol Administració o Organisme (com ho són l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, per exemple).

L’AMB també ha reconegut una mala gestió informativa en tot el procés d’aplicació del nou tribut. En aquest mateix sentit, l’Àrea s’ha compromès amb l’Ajuntament a encetar pròximament una campanya d’informació a fi d’explicar a la ciutadania a què es destina el tribut metropolità.

Read Full Post »

L’Ajuntament demana mesures cautelars per tal que no es cobri aquest tribut a la ciutadania


Un tren d’FGC entrant a Sant Cugat. FOTO: Artur Ribera
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha presentat un decret d’interposició de recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per a l’exercici 2019, publicada al BOPB el 24 de desembre de 2018.

El Tribut Metropolità és una de les fonts de finançament de l’AMB que preveu la llei, i estableix un mètode de càlcul que anomena “Recàrrec de l’IBI” tot i no tenir res a veure amb l’IBI ni ser un impost dels Ajuntaments. L’AMB no està obligada a imposar el tribut metropolità, compta amb altres fonts d’ingrés i els Ajuntaments que en formen part no decideixen ni cobren aquest tribut.

Coincidint amb l’entrada en vigor de la Tarifa Plana del transport Metropolità, l’AMB ha decidit començar a gravar els i les contribuents de Sant Cugat i de la resta de ciutats de la Zona 2 (17 municipis més). Com apunten des del Consistori, des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha requerit informació tant per la via tècnica com la política a l’AMB sobre quins imports s’han de pagar, quina és la fórmula de càlcul utilitzada i en quin termini de temps s’haurà de fer, sense rebre una resposta satisfactòria. De fet, tal com apunten, han estat detectats defectes molt importats en el redactat de l’ordenança que només poden donar lloc a una profunda inequitat en la imposició del Tribut Metropolità, defectes que van ser adequadament posats en coneixement dels serveis tècnics i directius de l’AMB, novament, sense que això motivés cap mena de reacció positiva.

En conseqüència, durant el període d’exposició pública es van presentaral·legacions a la modificació de l’ordenança, que en ser desestimades, destaquen, no han deixat més alternativa que la de la presentació d’un recurs al Tribunal Contenciós Administratiu contra la modificació de l’ordenança (i per tant contra la imposició del Tribut Metropolità a Sant Cugat). A més, l’Ajuntament ha instat el jutge a què decreti mesures cautelarsi suspengui la liquidació dels rebuts fins a la resolució del contenciós.

Addicionalment, l’Ajuntament recorda que, per tal de pal·liar els efectes que el pagament d’aquest tribut pugui suposar, si el jutge no ho impedeix, el pacte pressupostari de l’equip de govern i ERC-MES per al 2019 inclou mesures com un increment de la dotació dels ajuts a l’habitatge i la creació d’una partida pressupostària per a una nova línia de subvencions per al comerç local.

Read Full Post »