Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Pla mobilitat del Vallès’

És una aposta per un model més sostenible, basat en el transport públic i els modes no motoritzats.

Planteja la construcció d’aparcaments dissuasius a més de noves infraestructures ferroviàries i serveis.

S’ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb el transport públic com a gran protagonista.

Les mesures plantejades en el Pla són fruit d’un treball en què han participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania. Les propostes tenen com a horitzó temporal l’any 2026.

La mobilitat al Vallès

Diàriament, hi ha 845.000 desplaçaments interurbans al Vallès, amb una quota mitjana de l’ús del transport públic del 13%.

En la relació amb l’àmbit de Barcelona, es produeixen diàriament 580.000 desplaçaments, amb un 43% d’ús del transport públic.

Estació Bellaterra dels FGC |BELLATERRA. CAT

Transport ferroviari

Potenciar l’oferta ferroviària transversal del Vallès i crear intercanviadors

Programa de millora dels serveis de transport públic de connexió, d’aparcaments dissuasius i d’aparcaments segurs per a bicis

Augmentar la cobertura ferroviària en zones d’alta densitat

Millorar la capacitat dels accessos a Barcelona

Garantir l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

Millorar la seguretat amb la supressió dels passos a nivell

Transport públic per carretera

Incrementar la quota modal del bus interurbà als corredors de la Vall del Tenes i de la Riera de Caldes amb Barcelona

Millorar la velocitat de les principals línies de bus internes del Vallès

Augmentar els serveis o crear noves línies en les relacions que tinguin dèficits de connexió

Potenciar les línies de bus a la demanda o d’accés a estacions de referència als nuclis amb baixa densitat

Implantació corredors que prioritzin el pas per als busos, com per exemple, carrils bus o elements per a donar-los prioritat en interseccions i semàfors.
Construcció d’una terminal de busos a la UAB.

Xarxa viària

Millores dels dèficits de capacitat sobre la xarxa viària d’altes prestacions al Vallès, a banda de la congestió estructural en els accessos amb Barcelona

Millora de les connexions viàries transversals i mar-muntanya

Eliminar trànsit de pas per l’interior dels nuclis urbans.

L’ampliació de la capacitat de la C-58 (algunes ja executades o en execució), la C-17 i el corredor AP-7/B-30

Es proposa la formació de la ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, el desdoblament de la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès i millores puntuals en la xarxa comarcal.

Mobilitat a peu i amb bicicleta

En la mobilitat interurbana, la bicicleta té actualment al Vallès un baix nivell de participació, de l’entorn de l’1%. Es preveu l’ampliació de la xarxa interurbana d’itineraris amb 120 quilòmetres de noves vies pedalables, tot prioritzant els corredors amb més demanda i la construcció d’una quinzena d’aparcaments segurs per a bicis en les estacions ferroviàries.

Mobilitat de mercaderies

Disminuir el trànsit de pas de camions pel Vallès gràcies al desenvolupament del Corredor ferroviari del Mediterrani.

Desenvolupar noves terminals intermodals de mercaderies que permetin una major potenciació de l’ús del ferrocarril, en el cas del Vallès, la terminal de la Llagosta.

Promoure l’eficiència i ambientalització de les flotes de transport de mercaderies

Millorar la circulació de vehicles pesants a la xarxa d’alta capacitat

Gestió de la mobilitat

Nous models de tarifació viària de la xarxa viària d’altes prestacions i dels accessos a Barcelona i de l’aparcament o restricció del vehicle privat

Impulsar plans específics de mobilitat per als grans centres generadors de mobilitat de la comarca

Regulació dels títols i tarifes del transport públic de forma més eficient, justa i equitativa

Millorar la informació estàtica i dinàmica sobre el transport públic i la intermodalitat.

Promoció del vehicle elèctric i dels vehicles d’alta ocupació

Les 10 fites del Pla

Incrementar l’ús del transport públic en les relacions internes del Vallès del 13% actual al 21%

Augmentar la quota de transport públic en les relacions amb Barcelona, del 43% al 50%

Doblar la demanda en bus interurbà dels 8 milions de passatgers/any als 16

Incrementar la demanda del transport ferroviari en un 35%

Reduir un 10% el trànsit viari respecte del previst per al 2026

Reduir la congestió de la xarxa viària d’altes prestacions

Descongestionar la xarxa urbana, atès que la xarxa d’altes prestacions canalitzarà més trànsit

Millorarà la quota modal de la bici fins al 7%

Reducció del 9% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’horitzó 2026.

Deixar d’emetre més de 1.650 tones anuals de NOx i 102 de PM10, xifres que suposen un 25% i un 22% menys, respectivament.

Read Full Post »