Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Gencat’

Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

L’any 2020 va ser un dels millors anys de la història en baix nombre d’incendis forestals

A partir del 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició vol prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.

No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El 2020, un dels millors anys

L’any 2020 va ser un any amb molts pocs incendis i hectàrees forestals cremades a Catalunya. De fet és el millor en dècades.

L’any 2020 hi va haver a Catalunya 289 incendis forestals, que van cremar 209 hectàrees. L’incendi més significatiu va ser el 17 d’octubre a les Avellanes i Santa Linya (la Noguera) i va cremar 30,9 hectàrees forestals.

63 d’aquests incendis han estat intencionats i això representa un 21,8% del total dels incendis de l’any. També destaca la casuística per línies elèctriques amb un 10% del total dels incendis, concretament 29.

Font: Gencat

Read Full Post »

És una aposta per un model més sostenible, basat en el transport públic i els modes no motoritzats.

Planteja la construcció d’aparcaments dissuasius a més de noves infraestructures ferroviàries i serveis.

S’ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb el transport públic com a gran protagonista.

Les mesures plantejades en el Pla són fruit d’un treball en què han participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania. Les propostes tenen com a horitzó temporal l’any 2026.

La mobilitat al Vallès

Diàriament, hi ha 845.000 desplaçaments interurbans al Vallès, amb una quota mitjana de l’ús del transport públic del 13%.

En la relació amb l’àmbit de Barcelona, es produeixen diàriament 580.000 desplaçaments, amb un 43% d’ús del transport públic.

Estació Bellaterra dels FGC |BELLATERRA. CAT

Transport ferroviari

Potenciar l’oferta ferroviària transversal del Vallès i crear intercanviadors

Programa de millora dels serveis de transport públic de connexió, d’aparcaments dissuasius i d’aparcaments segurs per a bicis

Augmentar la cobertura ferroviària en zones d’alta densitat

Millorar la capacitat dels accessos a Barcelona

Garantir l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

Millorar la seguretat amb la supressió dels passos a nivell

Transport públic per carretera

Incrementar la quota modal del bus interurbà als corredors de la Vall del Tenes i de la Riera de Caldes amb Barcelona

Millorar la velocitat de les principals línies de bus internes del Vallès

Augmentar els serveis o crear noves línies en les relacions que tinguin dèficits de connexió

Potenciar les línies de bus a la demanda o d’accés a estacions de referència als nuclis amb baixa densitat

Implantació corredors que prioritzin el pas per als busos, com per exemple, carrils bus o elements per a donar-los prioritat en interseccions i semàfors.
Construcció d’una terminal de busos a la UAB.

Xarxa viària

Millores dels dèficits de capacitat sobre la xarxa viària d’altes prestacions al Vallès, a banda de la congestió estructural en els accessos amb Barcelona

Millora de les connexions viàries transversals i mar-muntanya

Eliminar trànsit de pas per l’interior dels nuclis urbans.

L’ampliació de la capacitat de la C-58 (algunes ja executades o en execució), la C-17 i el corredor AP-7/B-30

Es proposa la formació de la ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, el desdoblament de la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès i millores puntuals en la xarxa comarcal.

Mobilitat a peu i amb bicicleta

En la mobilitat interurbana, la bicicleta té actualment al Vallès un baix nivell de participació, de l’entorn de l’1%. Es preveu l’ampliació de la xarxa interurbana d’itineraris amb 120 quilòmetres de noves vies pedalables, tot prioritzant els corredors amb més demanda i la construcció d’una quinzena d’aparcaments segurs per a bicis en les estacions ferroviàries.

Mobilitat de mercaderies

Disminuir el trànsit de pas de camions pel Vallès gràcies al desenvolupament del Corredor ferroviari del Mediterrani.

Desenvolupar noves terminals intermodals de mercaderies que permetin una major potenciació de l’ús del ferrocarril, en el cas del Vallès, la terminal de la Llagosta.

Promoure l’eficiència i ambientalització de les flotes de transport de mercaderies

Millorar la circulació de vehicles pesants a la xarxa d’alta capacitat

Gestió de la mobilitat

Nous models de tarifació viària de la xarxa viària d’altes prestacions i dels accessos a Barcelona i de l’aparcament o restricció del vehicle privat

Impulsar plans específics de mobilitat per als grans centres generadors de mobilitat de la comarca

Regulació dels títols i tarifes del transport públic de forma més eficient, justa i equitativa

Millorar la informació estàtica i dinàmica sobre el transport públic i la intermodalitat.

Promoció del vehicle elèctric i dels vehicles d’alta ocupació

Les 10 fites del Pla

Incrementar l’ús del transport públic en les relacions internes del Vallès del 13% actual al 21%

Augmentar la quota de transport públic en les relacions amb Barcelona, del 43% al 50%

Doblar la demanda en bus interurbà dels 8 milions de passatgers/any als 16

Incrementar la demanda del transport ferroviari en un 35%

Reduir un 10% el trànsit viari respecte del previst per al 2026

Reduir la congestió de la xarxa viària d’altes prestacions

Descongestionar la xarxa urbana, atès que la xarxa d’altes prestacions canalitzarà més trànsit

Millorarà la quota modal de la bici fins al 7%

Reducció del 9% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’horitzó 2026.

Deixar d’emetre més de 1.650 tones anuals de NOx i 102 de PM10, xifres que suposen un 25% i un 22% menys, respectivament.

Read Full Post »

Amb l’estiu arriben a Bellaterra les celebracions de festes familiars i tradicionals com les revetlles, amb l’increment de l’ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres.

Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural previligiat de tota Bellaterra.

Consells per als petards/ Abans de manipular els petards

* Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat.

* No us guardeu petards a les butxaques.

* Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards

* No subjecteu els petards amb les mans.

* No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.

* Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.

* Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.

* Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

* No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat

* No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.

* Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

* No encengueu cap petard dins les cases.

* No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

* Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

No manipuleu els petards

* No talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència.

* No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt

Consells per a les fogueres/ Consells per als veïns

* Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.

* Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses.

* Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.

* No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases.

* Necessiteu un permís: heu de comunicar a l’ajuntament la situació de les fogueres.

* Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.

El lloc a escollir/ No feu fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent.

* No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.

* Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.

* Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.

* Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.

* Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgència.

* Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l’ajuntament.

* No feu la foguera prop d’un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Els materials

* Heu d’anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.

* No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.

* En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc.

* Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d’encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.

* Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Apagueu la foguera

* Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintors, etc.).

* Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents

http://www.interior.gencat.cat

Read Full Post »