Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘EDITORIAL EL PUNT AVUI|Guerra total i global a Ucraïna’

Final­ment, després de set­ma­nes d’incer­tesa, eva­si­ves i supo­sats esforços diplomàtics, ha escla­tat la guerra més anun­ci­ada de la història. Una guerra que té com a prin­ci­pal res­pon­sa­ble Vladímir Putin, que l’ha des­en­ca­de­nada, però que en rea­li­tat és con­seqüència de l’ambició expan­siva de dos blocs tra­di­ci­o­nal­ment ene­mis­tats: l’OTAN, deter­mi­nada a incor­po­rar anti­gues repúbli­ques soviètiques, i el govern rus, interes­sat a recu­pe­rar l’antiga esplen­dor impe­rial. A diferència d’ante­ri­ors con­flic­tes armats moderns, l’atac rus con­tra Ucraïna ha pres­cin­dit de l’ofen­siva aèria que ini­ci­al­ment se sol des­ti­nar a esto­var les defen­ses ene­mi­gues i ha pas­sat direc­ta­ment a la fase ter­res­tre, la qual cosa demos­tra, en con­tra del que havia promès el mateix Putin, la decisió d’anar més enllà de les regi­ons decla­ra­des inde­pen­dents per des­en­ca­de­nar una agressió llam­pec de gran abast amb l’objec­tiu d’apo­de­rar-se de la capi­tal.

La guerra total que s’està lliurant a Ucraïna és, malgrat la distància, un problema que ens involucra a tots perquè les conseqüències econòmiques seran globals. La caiguda de les borses i l’augment del preu del petroli registrats ahir mateix són un clar exemple d’una situació que pot empitjorar si s’altera el flux de gas cap a Europa i s’aïlla financerament Rússia. El sotrac per a l’economia mundial i per a sectors tan sensibles com el turisme és evident. També ho és que els monumentals embussos de trànsit vistos ahir a les principals ciutats ucraïneses avisen sobre l’imminent desplaçament de refugiats cap a Europa. Els governs aliats, que han estat incapaços de parar els peus a un Putin que està emulant la bogeria absolutista dels antics règims tsaristes, hauran de demostrar ara si sabran estar a l’altura d’una altra crisi humanitària a les portes de casa. Europa i els Estats Units no han sabut valorar encertadament la profunditat del desafiament rus, i ara han de calibrar molt bé on està disposat a arribar Putin i fins on ha d’arribat la seva resposta, ja sigui bèl·lica o en forma de més sancions. La població civil, sempre víctima innocent, és la que més importa ara.

Font: El Punt Avui

Read Full Post »