Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘BELLATERRA CULTURA: Llibreria Paper’s us recomana: “El futur del català depèn de tu” de Carme Junyent’

CARME JUNYENT

A l’aula hi ha una cin­quan­tena d’alum­nes. El pro­fes­sor uni­ver­si­tari de torn saluda, dona la ben­vin­guda i es dis­posa a començar la pri­mera classe del curs. Algú té cap pre­gunta? I s’alça un braç entre els caps. “Podria fer la classe en cas­tellà?”, demana. Diu que és un estu­di­ant d’Eras­mus i que no entén el català. I el pro­fes­sor pot­ser li dirà que aque­lla assig­na­tura estava pro­gra­mada en català i que, sen­tint-ho molt, l’alumne haurà de can­viar de classe. Cosa ben poc freqüent. Més aviat, li dirà que cap pro­blema, natu­ral­ment, i encara tindrà la deferència de dema­nar als altres alum­nes si n’hi ha cap que hi tin­gui cap objecció. En un cas o un altre, segu­ra­ment l’escena aca­barà amb un “cap pro­blema”, i l’assig­na­tura es farà tot el semes­tre en cas­tellà, qui sap si sense que ningú sigui cons­ci­ent del que acaba de pas­sar, que és que s’han vul­ne­rat els drets lingüístics de la majo­ria dels estu­di­ants d’aque­lla aula. El cas és que és una situ­ació força comuna i ser­veix d’exem­ple de com, sigui en una aula, o en un comerç, o en una con­versa o al metge, sem­pre cedim els matei­xos.

Font: El Punt Avui, Llibreria Paper’s, Octuvre, La Campana, Albano Dante Fachin

Read Full Post »